การให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองนโยบายสาธารณะและด้านทรัพยากร E- Public Service Derived from Public Policy and Resource-Based View (RBVs)

Main Article Content

ลักษณา ศิริวรรณ

Abstract

    บทความเชิงแนวคิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์จากมุมมองนโยบายสาธารณะและด้านทรัพยากร ซึ่งได้แก่ ปัจจัยทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยทรัพยากรทางการเงิน  ปัจจัยสมรรถนะของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยการสื่อสาร  และปัจจัยพันธะผูกพันของหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง     การให้บริการสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

Article Details

Section
Articles