ผลกระทบจากนโยบายส่งเสริมน้ำมัน E85 Impacts on E85 Gasoline Promotion Policy

Main Article Content

วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล
จิราวัลย์ จิตรถเวช

Abstract

    การส่งเสริมเอทานอล  และไบโอดีเซล เพื่อใช้ผสมกับน้ำมันปิโตรเลี่ยมของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2546 – 2551  ได้นำมาวิเคราะห์ถึงความต้องการมันสำปะหลัง กากน้ำตาลและน้ำมันปาล์ม ที่จะต้องใช้ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่ได้ออกมา  มลพิษที่ลดลงหากสัดส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลที่ใช้ผสมไม่มากจนเกินไป ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความขัดแย้งในสังคม หากมีการใช้เอทานอลหรือไบโอดีเซลมากเกินไป ตลอดจนความไม่คุ้มค่าของน้ำมัน E85 ภายใต้เทคโนโลยีการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ในปัจจุบัน     นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงราคาน้ำมันที่ผสมเอทานอลในสัดส่วนต่าง ๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับราคาเบนซิน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเชื้อเพลิงทั้ง  2 เท่ากัน โดยไม่มีการอุดหนุนและยังได้เสนอแนะถึงความจำเป็นในการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างโครงการทางเกษตรและอุตสาหกรรมอีกด้วย

Article Details

Section
Articles