การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร The Key Performance Indicators for Successful Information and Communication Technology Management

Main Article Content

อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
เปรื่อง กิจรัตน์ภร
ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

Abstract

        งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)     ของมหาวิทยาลัยภาครัฐตามหลักการของบาลานซ์สกอร์คาร์ด (BSC : Balanced Scorecard)   และเพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs)  ของการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ปกติแล้วเราจะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   KPIs ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเตรียมพร้อมสำหรับปรับปรุงการลงทุนและความคุ้มค่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

        การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบกัน   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากมาหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40  แห่ง  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 32 ท่าน   บุคลากรภายในมาหวิทยาลัยจำนวน 576 คน  และจากนักศึกษาจำนวน 806 คน  และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนา KPIs

    ผลการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยภาครัฐมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับสูง  และความพึงพอใจของผู้บริหารระดับกลางและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง   สำหรับ KPIs ที่ได้จากการพัฒนาในครั้งนี้สามารถเป็นตัวประเมินการวางแผนและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆได้อีก ด้วย

Article Details

Section
Articles