ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐ The Competency Ability in the Research Work Administration of the Government Sector Researcher

Main Article Content

วิภารัตน์ ดีอ่อง

Abstract

    การศึกษาความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐได้รูปแบบ  การพัฒนาตัวแบบความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Model) และประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐกับตัวแบบ โดยออกแบบการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นแรกเป็นการพัฒนาตัวแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานวิจัย และได้ตัวแบบในการประเมิน 8 ตัว คือ 1) การจัดการวิชาการ 2) การประสานงาน 3) การจัดการงบประมาณ 4) การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 5) การเผยแพร่  6) จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ 7) การสร้างเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และ 8) ความเป็นอิสระทางวิชาการและการตั้งประเด็นการวิจัย และขั้นที่ 2 เป็นการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัยภาครัฐกับตัวแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบว่า สมรรถนะด้านการจัดการวิชาการ สมรรถนะด้านการประสานงานและสมรรถนะการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ มีช่องว่างที่ควรรับการพัฒนา โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการสร้างตัวแบบและการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้มีนโยบายและกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะที่ยังมีช่องว่าง พร้อมทั้ง ควรมีการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เสริมสร้างสมรรถนะที่มีความจำเป็นต่อการบริหารโครงการวิจัย

Article Details

Section
Articles