ความหมายเชิงการณ์ลักษณะของประโยคที่มีตัวบ่งชี้การณ์ลักษณะทางไวยากรณ์ “กำลัง” และ “อยู่” ปรากฏร่วมกัน Aspectual meaning of a sentence with Thai aspect markers “kamlaŋ” and “yu:”

Main Article Content

ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา
ปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม

Abstract

    งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความหมายเชิงการณ์ลักษณะของประโยคที่มีตัวบ่งชี้การณ์ลักษณะทางไวยากรณ์ คำว่า “กำลัง” และ “อยู่” ปรากฏร่วมกัน ในประโยคภาษาไทยกรุงเทพฯปัจจุบัน   ข้อมูลที่ศึกษาได้มาจากฐานข้อมูลภาษาไทยบนเว็บไซต์ http://www.arts-chula.ac.th/~ling/Thai

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เมื่อตัวบ่งชี้การณ์ลักษณะ “กำลัง” และ “อยู่” ปรากฏร่วมกันในประโยค ความหมายเชิงการณ์ลักษณะของประโยคจะเป็นแบบไม่สมบูรณ์ จำแนกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือการณ์ลักษณะกำลังดำเนินอยู่ และการณ์ลักษณะดำเนินอยู่

      ทั้งนี้พบข้อสังเกตว่านอกจากคำบ่งชี้การณ์ลักษณะทางไวยากรณ์ “กำลัง..อยู่”แล้ว  อาจมีองค์ประกอบอื่นในประโยคที่มีผลต่อความหมายเชิงการณ์ลักษณะของประโยค  ได้แก่  การณ์ลักษณะประจำคำ  คำวิเศษณ์บ่งเวลาและคำสันธาน

Article Details

Section
Articles