คุณภาพชีวิตกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ Economic Growth, Income Distribution and Quality of Life

Main Article Content

ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

Abstract

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างเครื่องชี้คุณภาพชีวิตที่เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย 5 ด้าน ได้แก่  อายุขัยเฉลี่ย  อัตรามรณะของทารก  อัตราการรู้หนังสือ  การกระจายรายได้และรายได้เฉลี่ยต่อคน  จากข้อมูลภาคตัดของ  125 ประเทศ  ผลการศึกษาชี้ว่า   1)  เมื่อรายได้เฉลี่ยต่อคนสูงขึ้นจะส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำของรายได้ลดลง  อย่างน้อยในช่วงที่รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วงปานกลางจนถึงช่วงรายได้สูง  2) การเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคนและการลดลงของความเหลื่อมล้ำของรายได้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตอีก 3 ด้านดีขึ้น  ได้แก่  การมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น  อัตรามรณะของทารกลดลง  และอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้น  3)  การเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งผลต่ออายุขัยเฉลี่ยและอัตรามรณะของทารกมากกว่าการกระจายรายได้หลายเท่า   ส่วนผลต่ออัตราการรู้หนังสือนั้นใกล้เคียงกัน

Article Details

Section
Articles