กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ Retrenchment Strategies of Thai Municipalities during Economic Downturn

Main Article Content

วีระศักดิ์ เครือเทพ

Abstract

บทความนี้นำเสนอการใช้กลยุทธ์การปรับตัวด้านการเงินการคลังของเทศบาลในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2551 – 2552 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจเทศบาลจำนวน 972 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าเทศบาลส่วนใหญ่มิได้เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ และมักใช้วิธีปรับตัวโดยการลดรายจ่ายระยะสั้นมากกว่าวิธีการเพิ่มรายได้หรือการปรับเปลี่ยนกฎกติกาทางการคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการควบคุมทางงบประมาณในระยะยาว ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเทศบาลกลุ่มตัวอย่างกำลังบริหารงานที่สุ่มเสี่ยงต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต และสะท้อนถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบติดตามสถานะเศรษฐกิจการคลังเพื่อการกำหนดนโยบายการคลังและงบประมาณของเทศบาลที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป

Article Details

Section
Articles