การเชื่อมโยงของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากช่วงวิกฤตการณ์ซับไพรม์

Main Article Content

อภิวัฒน์ อายุสุข

Abstract

การศึกษาเชิงประจักษ์เรื่องการเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ซับไพรม์ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2550 ถึง มิถุนายน 2552 ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ เรียงตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าในช่วงวิกฤตการณ์ซับไพรม์ที่เกิดขึ้นนั้นตลาดหลักทรัพย์ในแถบภูมิภาคเอเชียทุกตลาดดังกล่าวข้างต้นมีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาก ในขณะที่ระดับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าสูงมากในระหว่างช่วงเดือนกันยายน 2551 ถึงธันวาคม 2551 หลังจากที่กิจการ Lehman Brothers ล้มละลายแล้ว

Article Details

Section
Articles