การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในบริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2551 และบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต การทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Main Article Content

เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม
บุษยา วีรกุล

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์การธุรกิจของไทย โดยเลือกศึกษาองค์การธุรกิจจำนวนสองกลุ่ม ได้แก่ 1) บริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม จำนวนสี่องค์การ และ 2) บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนสี่องค์การ   การเก็บรวบรวมข้อมูลทำโดยการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ของบริษัท ผลการศึกษาพบว่า องค์การทั้งสองกลุ่มมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานที่สอดคล้องกับคำนิยามและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทำงานในบริบทของแต่ละกลุ่ม  โดยมีความแตกต่างของการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานใน  3 ประเด็นหลัก ดังนี้คือ 1) ปัจจัยสำคัญในการนำแนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานมาใช้ในองค์การ  2) รูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน และแนวทางการดำเนินงาน และ 3) การรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานและการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน   ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ คือ รัฐบาลควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานให้ได้รับความสนใจจากองค์การธุรกิจต่าง ๆ เพื่อทำให้การจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตในที่ทำงานมีผลทางการปฏิบัติในองค์การมากขึ้น

Article Details

Section
Articles