การศึกษาพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ A Study of Youths’ Violence Behaviors in the Three Southern Border Provinces of Thailand

Main Article Content

เกษตรชัย และหีม
ดลมนรรจน์ บากา

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเยาวชนจำนวน 60 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยควบคู่บริบท โดยใช้ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนาประกอบการนำเสนอ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนส่วนใหญ่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงเพราะได้รับการดูถูกเหยียดหยาม และต้องการแก้แค้น โดยใช้ไม้หน้าสามหรือท่อนไม้เป็นอาวุธ และส่งผลให้คู่กรณีได้รับบาดเจ็บ มีอาการสาหัสและต้องเข้าโรงพยาบาล ในขณะที่ผู้ก่อเหตุต้องหนีไปต่างจังหวัดหรือประเทศมาเลเซีย ผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว สื่อภาพยนตร์ และเกมส์

Article Details

Section
Articles