สุขภาพกับชีววิถีของมุสลิม: ศึกษากรณีชุมชนสมอเอก Health and Muslim Way of Life: Case of Samoreak

Main Article Content

ณัฐวัชร์ เผ่าภู่

Abstract

ชีววิถีของพี่น้องมุสลิมเป็นวิถีชีวิตที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างศาสนากับการดำรงชีวิต ศาสนาอิสลามสอนแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งแต่การเป็นอยู่ การรับประทานอาหาร การครองเรือน การประกอบอาชีพและการปฏิบัติตัวในสังคม นอกจากนั้นศาสนาอิสลามยังมีความผูกพันอย่างยิ่งกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิม ศาสนาอิสลามได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและสาธารณสุขไว้อย่างละเอียด เช่น การรักษาความสะอาด การรักษาสุขภาพ โภชนาการ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เป็นต้น แต่ด้วยพลวัตที่แปรเปลี่ยนของโลกโลกาภิวัตน์ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนในปัจจุบันเกิดความเบี่ยงเบนจากแนวทางหลักและก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาวะของสมาชิกในชุมชน เช่น ปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อ ปัญหาการขาดการดูแลสุขภาพของตนเองเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ปัญหาโภชนาการที่อาจจะถูกต้องตามหลักการทางศาสนาแต่อาจจะไม่ถูกหลักของโภชนาการ รวมไปถึงค่านิยมตามบริบทของสังคมที่ส่งผลให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน เป็นต้น

Article Details

Section
Articles