“มิจิโนะเอคิ”: สถานีริมถนน ความสำเร็จจากญี่ปุ่นสู่ความเข้มแข็งของชุมชนไทย Michinoeki (Roadside Station): A Success Story from Japan to Thailand's Community Development

Main Article Content

นรีนุช ดำรงชัย

Abstract

บทความนี้เป็นการสังเคราะห์งานเขียนและงานศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “มิจิโนะเอคิ” หรือ สถานีริมถนน (Roadside Station) ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านรูปแบบการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในประเทศญี่ปุ่น จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยบทความนี้ได้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา แนวทางการดำเนินการ ประโยชน์ที่มีต่อสังคม รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “มิจิโนะเอคิ” ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้รวมถึงเสนอประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการนำรูปแบบการดำเนินการแบบ “มิจิโนะเอคิ” มาปรับใช้ในประเทศไทย โดยพบว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการผลักดันให้ “มิจิโนะเอคิ” ประสบความสำเร็จได้ก็คือการได้รับความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายผ่านรูปแบบการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้ในหลาย ๆ สาขาวิชามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Article Details

Section
Articles