ความหมายของคำว่า เกรงใจ และลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย The comprehensive meanings of krengchai and the important aspects of Thai culture

Main Article Content

ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายทุกแง่มุมของคำว่า  เกรงใจ ในภาษาไทย   และวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยจากความหมายดังกล่าว    ผลการวิจัยพบว่า เกรงใจ มีความหมายประจำคำ 3 ความหมาย คือ ‘ยำเกรง’ ‘กลัวว่า...จะไม่พอใจ’ และ ‘กลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอาจเป็นการรบกวน’  มีความหมายทางวัจนกรรม 3 ความหมาย  ได้แก่ วัจนกรรมตอบรับ   วัจนกรรมปฏิเสธ  และวัจนกรรมขอบคุณ  มีความหมายทางสังคม  2 ความหมาย คือ ผู้พูดมีสถานภาพทางสังคมต่ำกว่าผู้ฟัง และผู้พูดไม่สนิทสนมกับผู้ฟัง  ซึ่งความหมายทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยว่า  สังคมเป็นรวมกลุ่ม ให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส   คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  และมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

Article Details

Section
Articles