การเทียบเคียงค่าเกณฑ์วัดอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท้องถิ่น และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสากล

Main Article Content

อัญญา ขันธวิทย์

Abstract

การศึกษาเสนอวิธีและทำการเทียบเคียงอันดับเครดิตของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือท้องถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียนและสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสากลโดยเปรียบเทียบช่วงความน่าจะเป็นของการบิดพลิ้วสำหรับอันดับเครดิตแต่ละอันดับ  การกำหนดช่วงความน่าจะเป็นทำโดยอ้างอิงประสบการณ์ด้านเครดิตที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายงาน การศึกษาพบว่าความน่าจะเป็นของการบิดพลิ้วสำหรับอันดับเครดิตของแต่ละสถาบัน ที่แม้มีนิยามใกล้เคียงกัน กลับกระจายตัวในช่วงที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น จึงสรุปว่า การเทียบเคียงอันดับเครดิตตามนิยามที่ใกล้เคียงกันไม่สามารถทำได้

Article Details

Section
Articles