กฎหมายส่งเสริมยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ: ศึกษาแบบอย่างของสาธารณรัฐเกาหลี

Main Article Content

พีรพล เจตโรจนานนท์

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมยุทธศาสตร์และแนวคิดว่าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นแบบอย่างในการศึกษา การศึกษาวิจัยนี้ศึกษาโดยวิธีวิจัยเอกสารเป็นหลัก จำแนกออกเป็นเอกสารที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ตำรา หนังสือ งานวิจัย รายงาน และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลจากการศึกษาพบว่า แนวคิดการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำเป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับนำมาใช้แก้ไขและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้ โดยแนวคิดดังกล่าวได้เริ่มต้นที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศแรก อีกทั้งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้บัญญัติกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำออกมาบังคับใช้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ในส่วนของประเทศไทยก็ได้มีมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับการส่งเสริมแนวคิดการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ซึ่งพิจารณาได้จากแนวนโยบายของประเทศ มาตรการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ยังไม่ชัดเจนมากนักดังเช่นประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

งานวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะว่า ประเทศไทยยังไม่มีความจำเป็นในการตรากฎหมายเฉพาะเรื่องออกมาเหมือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หากแต่รัฐต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งประเทศไทยสามารถนำลักษณะเด่นบางประการของมาตรการทางกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาประยุกต์ใช้ได้ในมิติต่าง ๆ กล่าวคือ มิติของทิศทางการดำเนินงานของประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น การบรรจุแนวคิดการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำลงไปในแผนอย่างชัดเจน ในมิติของโครงสร้างการดำเนินงาน เช่น การกำหนดจัดตั้งหน่วยงานหลักขึ้นมาเพื่อภารกิจในการจัดการดูแลการส่งเสริมการเจริญเติบโตสีเขียวและคาร์บอนต่ำโดยตรง และมิติของการบัญญัติกฎหมายเฉพาะในอนาคต เช่น สมควรมีการวางหลักการพื้นฐานก่อนกำหนดมาตรการปลีกย่อย กล่าวคือ บัญญัติหลักการพื้นฐานขึ้นมารองรับก่อน เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางสำหรับกำหนดมาตรการระดับปฏิบัติการต่อไป

Article Details

Section
Articles