ความคิดเห็นที่มีต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในข่าวพาดหัว และภาพข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง

Main Article Content

จริยา สมประสงค์

Abstract

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ และนักวิชาชีพที่มีต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวพาดหัว ภาพข่าวและคำบรรยายภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวัน10 ชื่อฉบับซึ่งผู้อ่านกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนนิยมอ่านมาก ที่สุด    เผยแพร่ระหว่างเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2553   การสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านหนังสือ พิมพ์ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจแบบเก็บข้อมูลครั้งเดียวโดยใช้แบบสอบถาม ส่วนความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิชาชีพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก    ผลการศึกษาข่าวพาดหัว 3,796 ข้อความ    คำบรรยายภาพข่าว 2,711 ข้อความ  พบว่ามีการละเมิดจริยธรรมจำนวน150 ข้อความ    ภาพข่าวจำนวน 2,711 ภาพ  มีการละเมิดจริยธรรม 835 ภาพ  นอกจากนี้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ นักวิชาการ นักวิชาชีพ  มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็นหนังสือพิมพ์ควรเสนอข่าวตรงไปตรงมาไม่เกินจริงไม่ใช้คำรุนแรง คำหยาบ ไม่เสนอภาพหวาดเสียว อนาจาร อุจาดลามก ควรระมัดระวังผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

Article Details

Section
Articles