รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น: จากอดีตสู่ปัจจุบัน

Main Article Content

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

Abstract

บทคัดย่อ

ญี่ปุ่นนับตั้งแต่ค.ศ. 604 จนถึง ค.ศ. 2011 มีรัฐธรรมนูญเพียง 3 ฉบับ ฉบับแรกคือรัฐธรรมนูญฉบับ 17 มาตรา    เป็นรัฐธรรมนูญในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบราชาธิปไตย ที่เจ้าชายโชโตกุมีพระราชประสงค์ให้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่จะนำมาซึ่งความสงบสุข และแก้ไขความขัดแย้งของคนในชาติ รัฐธรรมนูญฉบับที่สอง คือรัฐธรรมนูญจักรวรรดิญี่ปุ่น ค.ศ. 1889   เป็นรัฐธรรมนูญยุคสมัยจักรพรรดิเมจิ ที่เกิดจากการพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากการสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และการภาษี จากประเทศทางตะวันตกที่มุ่งจะให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศอาณานิคม รัฐธรรมนูญฉบับที่สาม คือ รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น ค.ศ. 1946  เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง มีวัตถุประสงค์หลักคือการตัดอำนาจทางกำลังทางทหารออกและลดอำนาจของจักรพรรดิให้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของประเทศ รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับตั้งแต่ ปีค.ศ. 1947 จนปัจจุบันและยังไม่มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นสามารถปรับเปลี่ยนจากการเป็นประเทศมหาอำนาจทางทหารมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

Article Details

Section
Articles