ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน: กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

Main Article Content

มนตรี เกิดมีมูล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจด้วยตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป รวมจำนวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 324 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน t-test และ F-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  รายได้บุคคล  ความสะดวกในการเดินทาง และการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเสนอให้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและความสำคัญในการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรจัดโครงการหรือจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานให้มากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน 

Article Details

Section
Articles