การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

Main Article Content

สุมาลี สันติพลวุฒิ
เกวลิน มะลิ

Abstract

การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเริ่มจากวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนตามแบบจำลองเพชร ซึ่งแสดงว่าในภาพรวมวิสาหกิจมีศักยภาพในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้นำมาสู่การกำหนดแผนพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด โดยแผนพัฒนาประกอบด้วยกลยุทธ์ แผนงาน และ รายละเอียดของโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

การคัดเลือกโครงการนำร่องเพื่อดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 พบว่า การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนทุกรายมีแผนพัฒนาในระยะปานกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560 2) วิสาหกิจชุมชนทุกรายมีรายได้เพิ่มขึ้น  3) วิสาหกิจชุมชนจำนวน 3 ราย สามารถพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง 4) วิสาหกิจชุมชนทุกรายมีการเชื่อมโยงกับชุมชนมากขึ้น และ 5) ในภาพรวมสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการและผลการดำเนินงานในระดับสูง

Article Details

Section
Articles