การไหลของข้อมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Main Article Content

ธนโชติ บุญวรโชติ
อัชพร สินเจริญมณี

Abstract

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการไหลของข้อมูลข่าวสารในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า  เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างของผู้ซื้อขายในตลาดที่ทำให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายในตลาด  ประสิทธิภาพของตลาด และระดับ Noise trading risk  เพื่อลดโอกาสในการขาดทุนของนักลงทุน และเพื่อให้ตลาดมีการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งตลาดเป็น 2 กลุ่ม คือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่พัฒนาแล้ว และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เกิดใหม่  โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ตัวแปร ได้แก่  ราคาล่วงหน้า  ความผันผวนของราคาล่วงหน้า และปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า  ด้วยวิธี  trivariate  Structural  Vector  Autoregressive (SVAR)  จากผลการทดสอบ พบว่า การไหลของข้อมูลข่าวสารของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าทั้งสองกลุ่ม ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานถาวร  ปัจจัยพื้นฐานชั่วคราว  และปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐาน โดยตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเกิดใหม่ ปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อความผันผวนของราคาอย่างเด่นชัด  ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการเกิด Noise trading risks ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเกิดใหม่  นั่นคือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เกิดใหม่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายน้อยกว่าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่พัฒนาแล้ว

Article Details

Section
Articles