ความหมายทางวัจนกรรมของคำว่า ขอโทษ ในภาษาไทย

Main Article Content

ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายทางวัจนกรรมของคำว่า ขอโทษ ในภาษาไทยด้วยทฤษฎีวัจนกรรม   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ขอโทษ  สื่อความหมายได้ 6 ความหมาย คือ วัจนกรรมรับผิด  วัจนกรรมเกริ่นนำการขอร้อง   วัจนกรรมเรียกความสนใจ   วัจนกรรมจบการสนทนา  วัจนกรรมปฏิเสธ และ   วัจนกรรมขออนุญาต ซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทยว่า ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และใส่ใจกับความรู้สึกของคู่สนทนา

Article Details

Section
Articles