Universal Service Obligation ตามกฎหมายโทรคมนาคม ในฐานะเครื่องมือในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

Main Article Content

อัญธิกา ณ พิบูลย์

Abstract

ในปัจจุบัน “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมไทย  หากบุคคลใดไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ ก็จะทำให้เกิดความเสียเปรียบในการได้รับโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนด้วยเหตุนี้  จึงทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างบุคคลที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้กับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย จึงได้มีการนำหลักพันธะในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation) ตามกฎหมายโทรคมนาคมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การบัญญัติหลักดังกล่าวถือเป็นการสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดสรรให้เกิดบริการพื้นฐานทางโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

Article Details

Section
Articles