การพัฒนาศักยภาพธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติของไทย

Main Article Content

ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติของไทยด้วยการศึกษาวิเคราะห์จากสถานการณ์และสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทระดับโลกและระดับประเทศ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการประชุมนานาชาติอยู่ในลำดับที่  9 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง โดยมีประเทศคู่แข่งขันที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต้ ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบาย ความเป็นมืออาชีพของผู้ให้บริการหลัก ความมั่นคงและความปลอดภัย ความสามารถในการเดินทางเข้าถึง โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งมวลชน ประสบการณ์ในการจัดการประชุมนานาชาติ ความพร้อมของสถานที่จัดการประชุม การตรวจคนเข้าเมือง และค่าครองชีพโดยทั่วไป ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการจัดการประชุมนานาชาติของไทยโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับนโยบายและระดับการดำเนินงานซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล

Article Details

Section
Articles