ภูมิหลังด้านประสบการณ์ความรุนแรงของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี ที่มีพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่สมรส (Background of Violence Experience among Married Thai Muslim Couples in Pattani Province Experiencing Violent Behaviour against Spouses)

Main Article Content

Kasetchai Laeheem
Kettawa Boonprakarn

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังด้านประสบการณ์ความรุนแรงของคู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  คู่สมรสที่มีปัญหาความรุนแรงต่อคู่สมรส 20 คน บิดาหรือมารดาของคู่สมรส 20 คน และญาติพี่น้องของคู่สมรส 20 คน โดยผ่านการพูดคุยและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  นำข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยการจัดหมวดหมู่ตามประเด็นปัญหาการวิจัย จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้หลักตรรกเทียบเคียงแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยควบคู่บริบท ผลการวิจัยพบว่า คู่สมรสไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงต่อคู่สมรสเคยมีประสบการณ์ความรุนแรงทั้งการเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตีกันในวัยเด็ก การเคยถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวัยเด็ก และการเคยมีพฤติกรรมรุนแรงในวัยเด็ก ผลการศึกษาในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันมิให้บุตรหลานได้มีประสบการณ์ความรุนแรง เพื่อมิให้เป็นวัฎจักรของการเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่สิ้นสุด

Abstract

The objective of this research was to study the background of violence experience among married Thai Muslim couples in Pattani province experiencing violent behaviour against spouses. The informants of this study consisted of 20 spouses experiencing violent behaviour against spouses, 20 parents and 20 relatives of the spouses.  The data were collected through discussions and in-depth interviews, and then analyzed using comparative logic of concepts, theories, research reports, and context.  The study found that married Thai Muslim couples in Pattani province experiencing violent behaviour against spouses were those who had experienced violence in witnessed their parents quarreling in childhood, had severe punishment in childhood, and had violent behaviors in childhood.  The results of this study would be beneficial in forming policy and taking preventive measures for children experiencing violent behavior in order to end the cycle of domestic violence.

Article Details

Section
Articles