Journal of Thai Studies

วารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไทย-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งองค์ความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทยศึกษา ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ข่าววารสาร

2016-02-17

ขอเชิญส่งบทความวารเพื่อตีพิมพ์ในวารสารไทยศึกษา

l33-306_01 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Vol. 10 No. 2 (2014): สิงหาคม 2557 - มกราคม 2558

View All Issues

Indexed in tci