วิถีท้องถิ่นและผังกายภาพของตลาดชุมชนริมบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม, Local Ways and Physical Plan of Waterfront Community Markets along Tha Chin River: A Case Study of Suphan Buri and Nakhon Pathom Provinces

Main Article Content

กฤตพร ห้าวเจริญ

Abstract

Abstracts


        This paper presents a qualitative research that aims to study the relationship among the community’s physical plan, local way of life, architectural style and its activity system, the history of waterfront
community market settlement, changes in physical conditions and its social structure. The finding is used to forecast future conditions of the waterfront community markets along Tha Chin River in relation to the
surrounding developments.This research helps to build knowledge and understanding towards the community and compliments the knowledge on conservation and community market development. This research employed a site survey and voluntary interviews, asking key informants in 24 markets. The findings show that there are differences in terms of local way of life and physical plan among community markets in terms of geographical, environmental, traditional and culture aspects, including way of life. Key factors; 1) context and settlement profile, 2) way of life, belief and spatial usage, and 3) architecture and local knowledge, are reciprocally connected and integrated as distinctive identity of local way of life and physical plan of the community market. In this  light, the renewal and conservation of the waterfront community markets is so important, and it should consider geographical and sociological conditions in response to the holistic sufficient economy principle.


Keyword: Waterfront Community Market, Physical Plan, Local Ways, Tha Chin River

Article Details

How to Cite
ห้าวเจริญ ก. (2018). วิถีท้องถิ่นและผังกายภาพของตลาดชุมชนริมบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม, Local Ways and Physical Plan of Waterfront Community Markets along Tha Chin River: A Case Study of Suphan Buri and Nakhon Pathom Provinces. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 13–29. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132386
Section
Research Articles

References

กฤตพร ห้าวเจริญ. (2555). กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย).

____ (2558). การเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
นครปฐม และสมุทรสาคร. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 21(2), 28-42.

____. (2560). เอกลักษณ์ทางกายภาพของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีและ
นครปฐม. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 24(2). 37-50.กรมแผนที่ทหาร. (2491). เดิมบางนางบวช.
แผนที่โบราณแสดงชัยนาท-สุพรรณบุรี, อัดสำเนา.

____. (2466. นครไชยศรี. แผนที่โบราณแสดงนครปฐม-ธนบุรี-สมุทรสาคร-นนทบุรี, อัดสำเนา.

____. (2469). นครไชยศรี. แผนที่โบราณแสดงบ้านสองพี่น้อง, อัดสำเนา.

____. (2474). นครไชยศรี. แผนที่โบราณแสดงบ้านบางหลวง, อัดสำเนา.

____. (2462). นครไชยศรี-อยุธยา. แผนที่โบราณแสดงบ้านลาดชะโด, อัดสำเนา.

____. (2459). บางเลน. แผนที่โบราณแสดงนครปฐม-นนทบุรี-สุพรรณบุรี-พระนครศรีอยุธยา, อัดสำเนา.

____. (2488). บ้านบางระกำ. แผนที่โบราณแสดงนครปฐม-นนทบุรี, อัดสำเนา.

____. (2468). ศรีประจันต์. แผนที่โบราณแสดงสุพรรณบุรี, อัดสำเนา.

____. (2561). สามชุก. แผนที่โบราณแสดงสุพรรณบุรี-อ่างทอง, อัดสำเนา.

____. (2482). สุพรรณบุรี. แผนที่โบราณแสดงสุพรรณบุรี, อัดสำเนา.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2550). หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพมหานคร:
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ฉัตรชัย พงศ์ประยูร . (2536). การตั้งถิ่นฐาน: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ. (2543). ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมน้ำในคลองบางกอกน้อย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

ศรีศักร วัลลิโภดม. (2000). “สังคมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา: พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง” ใน The Chao Praya Delta:
Historical Development Dynamic and Challenges of Thailand Rice Bowl. (หน้า 7-29) Kasetsart
University, Bangkok. 12-15 December 2000.

เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ. (2551). พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี มิติทางนิเวศวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร:
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

อรศิริ ปาณินท์ และ สมคิด จิระทัศนกุล. (2544). เรือนค้าขายพื้นถิ่นในชุมชนเมือง. กรุงเทพมหานคร: เจ พริ้น.

Doxiadis, C.A. (1974). Anthropolic: City for human development. Ney York: Norton.

Jones, E. (1964). Human Geography: An introduction to man and his world. New York: Chatto & Windus.

Rapoport, A. (1990). Systems of Activities and Systems of Settings. In S. Kent (Ed.), Domestic Architecture
and the Use of Space. Cambridge: Cambridge University Press.

Vago, S. (1990). Social Change. New York : Holt, Rinehart, and Winston.