ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพภาพยนตร์แอนิเมชันไทยร่วมสมัย, Potential Factors Effecting to Contemporary Animated Thai Films

Main Article Content

เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์

Abstract

Abstract


        The objectives of this research, potential factors effecting to contemporary animated Thai films, are to study traditional of animated films in Thailand and to explore what are the reasons behind the potential in
contemporary animated Thai films. Additionally, this research also aims to find ways to improve Thai animated films with more progress. The researcher has framed to study animated Thai feature films shown in theatres starting from the first one in 1979 (2016), 12 films in total by searching the beginning and development of Thai animated films, analyzing contents as well as techniques of creativity and also in-depth interview of 4 film directors.


        The result of the research found that all techniques through 37 years, Thai animated films can be classified into 2 periods which are traditional animation and contemporary animation. The traditional one was
the first Thai animated film, Sudsakorn (1979). Contemporary form of animated films started in 2002 which includes various films such as King Vikram and Vetal The Vampire (2002), Pang Pond the Future World
Adventure (2002), Khan Kluay (2006), The Life of Buddha (2007), Nak (2008), Khan Kluay 2 (2009) , Echo Planet (2012), Yak: The Giant King (2012), The Story of Mahajanaka (2014), Ananta: Light of hope (2015)
and Khun Thong Daeng the Inspiration (2015). However, there are only 2 films are benefit successful which are Khan Kluay and Yak: The Giant King. From the studies, we found that most of Thai animation films are
not successful because of the following reasons; 1) market strategy targeted to small group 2) changing from television to movie system without attention on the quality, 3) movies were adapted from Thai ancient fiction stories without adding new creativity or excitement to the audience 4) techniques need to be improved comparing with the USA due to the pack of no experts and resources of animation technology. To enhance Thai animated film for world competition, we need to promote our script works which are the foundation of the creativity and enhance design works in Thai style which will be different and remarkable from other countries.The government should increase career opportunities for professionals in the animation industry then they will be able to keep on developing and improving their skills continuously.


Keywords: Animation, Film

Article Details

How to Cite
พัชรวิชญ์ เ. (2018). ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพภาพยนตร์แอนิเมชันไทยร่วมสมัย, Potential Factors Effecting to Contemporary Animated Thai Films. Asian Creative Architecture, Art and Design, 26(1), 322–331. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/article/view/132930
Section
Research Articles

References

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์. (2553). การใช้ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง “พระพุทธเจ้า” เพื่อเพิ่มความรู้ด้านพุทธประวัติ. พัฒนาเทคนิคศึกษา, 22 (7), 48-56.

เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี. (6 มิถุนายน 2560). สัมภาษณ์โดย เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอนิเมชันไทย. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์.

คมภิญญ์ เข็มกำเนิด. (6 มิถุนายน 2560). สัมภาษณ์โดย เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอนิเมชันไทย. คอนโด ไอดีโอ โมบิ จรัญ-อินเตอร์เชนจ์ คอนโดมีเนียม.

ไทยรัฐออนไลน์. (2558). ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เปิดใจผู้สร้างแอนิเมชันไทยสองมิติอนันตา. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/465086.

ชัยพร พานิชรุทติวงศ์. (2 มิถุนายน 2560). สัมภาษณ์โดย เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอนิเมชันไทย. ศูนย์ RSU Animation มหาวิทยาลัยรังสิต.

ภานุเทพ สุทธิเทพธำรงค์. (30 เมษายน 2560). สัมภาษณ์โดย เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แอนิเมชันไทย. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเอมบาสซี่.

นิจจัง พันธะพจน์. (2557). ประวัติแอนิเมชัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

นิพนธ์ คุณารักษ์. (2551). การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์แอนิเมชัน. วารสารศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 16 (4), 42-46.

อุบล สุทธนะ (2549). คือ ชีวิต คือ ปยุต คือ Animation. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนา อินเตอร์พรินท์ จำกัด (มหาชน).

Adintrend. (2551). เผยโฉม การ์ตูน Animation 3D ล่าสุด “นาค” ร่วมใจกันโปรดิวซ์โดย บอย โกสิยพงษ์ และ ปรัชญา ปิ่นแก้ว. เข้าถึงได้จาก http://www.adintrend.com/scoop/944nak.html.