บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยทุกเรื่อง ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรงตามสาขานั้นจำนวน 2 ท่าน และบทความที่ปรากฏในวารสารนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ซึ่งสมาคมนักวิจัยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความในวารสารนี้ไปเผยแพร่ สามารถกระทำได้ โดยระบุแหล่งอ้างอิงจาก "วารสารสมาคมนักวิจัย"