การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  • เสาวลักษณ์ ชมทรัพย์
  • วัชระ ยี่สุ่นเทศ
Keywords: การประกันคุณภาพ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 145 คน รวบรวมข้อมูลโดย แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในรายละเอียด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการประกันคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chanchalermpong, Sudeeporn (2010). The Perception and Participation of Internal Quality Assurance of Faculty Staff, Sripatum Univeristy, Chonburi Campus. Sripatum Chonburi Journal
Saengthamrong, Orathai (2006). The Perception of King Mongkut's University of Technology North Bangkok’s Staff towards Educational Quality Assurance, the Journal of King Mongkut's University of Technology North
Sudjumnong, Chanorn (2004). The Participation of Teaching and Learning Supporting Staff in Quality Assurances: A Case Study of Burapha University, Central Library, Burapha University
Published
2018-10-11
How to Cite
ชมทรัพย์เ., & ยี่สุ่นเทศว. (2018). การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. KASEM BUNDIT JOURNAL, 19(October), 270-279. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/102595
Section
Research articles