ความสุขของแรงงานไทยและพม่า: กรณีศึกษาในโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป

  • อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลถ.พุทธมณฑล ต.ศาลายาอ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170
  • อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Keywords: Happiness of workers, Myanmar workers, Happy workplace, Organization commitment

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขของแรงงานไทยและ พม่า แนวทางและปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานสร้างความสุข ในโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปแห่ง หนึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามพนักงาน จ านวน 404 คน เป็นแรงงานไทยจ านวน 248 คน และแรงงานพม่า จ านวน 156 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง คุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะท างานสร้างสุขในองค์กร จ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่า แรงงาน ทั้งชาวไทยและพม่า มีความสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแรงงานชาวพม่ามีความสุขใน ภาพรวมสูงกว่าแรงงานชาวไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของแรงงานไทยและพม่า ได้แก่ ความผูกพันต่อ องค์กร ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และสัญชาติ ด้านแนวทางในการด าเนินงานสร้าง ความสุขในองค์กร มีการประกาศเป็นนโยบายองค์กร จัดตั้งคณะท างาน มีการวางแผน ประเมินผล และ ปรับปรุงงาน ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการด าเนินงานคือ การสนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณ จิตอาสาของคณะท างาน การมีส่วนร่วมของแรงงาน และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม

This research aimed to study the happiness, and factors affecting it among Thai and Myanmar workers, in order to specify guidelines and success factors of happy workplace in a garment factory. The mixed-method research was used. Quantitative data were collected by questionnaire from 404 employees in the garment factory, of which 248 were Thai workers and 156 were Myanmar workers. Qualitative data were collected by in-depth interview with 5 key informants from the happy workplace committee of the factory. Results of the study revealed that both Thai and Myanmar workers had all eight dimensions of happiness at the highest level. Myanmar workers had the overall happiness higher than Thai workers. The factors affecting happiness at work of Thai and Myanmar workers were organization commitment, satisfaction with happy organization activities and nationality. Guidelines for happiness promotion in workplace were the formulation of workplace happiness policy, workplace committee, planning, evaluation and improvement. Success factors of happy workplace were policy and budget support, public mind of the committee, worker’s participation and appropriate activity design.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Buapetch, Aporntip, Kalampakorn, Surintorn and Lagampan, Sunee. (2555). Psychosocial Work Environment Factors Relating to Psychological Health Problems and Job Satisfaction of Thai Workers in large-sized Garment Factories. Journal of Public Health, Prince of Songkla University (Hat Yai Campus). Volume 42 No. 1 (January-April 2012): 5-17. (in Thai).
2. Burton, Joan. (2010). WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices. Geneva: World Health Organization.
3. Chantara, Thasapornchnok. (2555). The Future of Thai Textile Industry. Bureau of Industrial Economics Research, Office of Industrial Economics. Retrieved December, 1 2017, from https://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/TextileIndustry-intheFuture.pdf. (in Thai).
4. Creswell, John W. and Plano Clark, Vicki L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
5. Fapinyo, Chutimon. (2552). Happiness at Work of Employee at Quality Ceramic Company Limited, Lampang Province. Master’s Thesis, Graduate School, Chiang Mai University. Chiang Mai. (in Thai).
6. Intadod, Sukanya. (2550). The Relationships between Organizational Citizenship Behavior,Organizational Participation Needs and Happiness at Work: A Case Study of Textile Industries in the Upper Northern Region. Master’s Thesis, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. Bangkok. (in Thai).
7. Jaikriangkrai, Nanthanat ,Jiawiwatkul, Athiwat, Jiawiwatkul, Uthaithip and Visetsinlapanon, Porntida. (2558). Factors Related to Worker Happiness: A Case Study of Garment Factory. Oral presented at The 10th National Conference on Management for Reform, Dhurakij Pundit University, Thailand, 27 March 2015. (in Thai).
8. Jiawiwatkul, Athiwat. (2553). A New Paradigm of Teachers' Sense of Community: Development of a Multilevel Causal Model and a Multi-Case Study. Doctoral Dissertation. Faculty of Education, Chulalongkorn University. Bangkok. (in Thai).
9. Jiawiwatkul, Athiwat. (2559). Happy Workplace Concept. Training Materials for Happy Workplace Academic. Nakhon Pathom: Project of Development and Promotion of Knowledge Management to Support Healthy Organization. Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University. (in Thai).
10.Jiawiwatkul, Uthaithip, et al. (2559). Satisfaction Scale of Happy 8 Menu Activities in Workplace: Individual and Organization Level. Nakhon Pathom: Project of Development and Promotion of Knowledge Management to Support Healthy Organization. Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University. (in Thai).
11. Jitteerapap, Naphat. (2554). Demographic Background, Happy Workplace, and Organizational Commitment: A Case Study of Food Industrial Factory. Master’s Thesis, Faculty of Liberal Art, Thammasat University. Bangkok. (in Thai).
12. Laoteng, Sasithorn and Jadesadalug, Viroj. (2557). The Influence of Happiness Activities in the Organization by Happy-8 Model toward Happiness at Work, Productivity of Work and Intention to Resign of Workers in a Private Company. Veridian E-Journal Silpakorn University. Volume 7 No.2: Humanities, Social Sciences and Arts (May-August, 2014): 988-1006. (in Thai).
13. Liewpairoj, Karadee and Thamsatitdej, Poomporn. (2555). Small and Medium Enterprises Promotion Action Plan for Textile and Garment Industry. Bangkok: Office of Small and Medium Enterprises Promotion. Retrieved December, 1 2017, from https://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER039/GENERAL/DATA0000/00000020.PDF. (in Thai).
14. Meerugsa, Thanavan. (2552). Factors Related to Stress of Garment Workers in Small Enterprises. Master’s Thesis, Graduate School, Mahidol University. Bangkok. (in Thai).
15. National Statistical Office. (2017). The Labor Force Survey, Whole Kingdom Quarter 1 January - March 2017. National Statistical Office, Ministry of Digital Economy and Society. Retrieved December, 1 2017, from https://service.nso.go.th/nso/nso_center/.../2560/.../00_S-lfs-q_2560_100_000000_00100.xls.
16. Noknoi, Chetsada and Boripunt, Wannaporn. (2557). Quality of Work Life of Migrant Workers Working in Songkhla Province. Parichart Journal, Thaksin University. Volume 27 No. 3: 240-250. (in Thai).
17. Phengnaren, Pimchanok. (2004). Factors Related to the Organization Commitment of Automobile Company Employees. Master’s Thesis, Graduate School, Mahidol University. Nakhon Pathom.
18. Poopan, Siwapron and Jiawiwatkul, Athiwat. (2017). The Development of Indicators of Good Practice Happy Workplace Organizations in Thailand.New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. [Online]. 01: 221-227. Retrieved December, 1 2017, from https://doi.org/10.18844/prosoc.v3i1.
19. Porter, Lyman W., Steer, Richard M., Mowday, Richard T. and Boulian, Paul V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology. Volume 59 No. 5: 603-609.
20. Rodtiang, Napatchon. (2550). Factors Influence on Happiness at Work among Personnel in North-eastern Regional Health Promotion Center, Department of Health, Ministry of Public Health. Master’s Thesis, Graduate School, Mahidol University. Bangkok. (in Thai).
21. Sae-Ng, Karnchnat, Jiawiwatkul, Athiwat and Yossatorn, Dalapat. (2560). The Quality of Work-Life and Adult Development for Executive Representatives: A Case Study of a Life Insurance Company. Journal of Sahasat. Volume 17 No. 1 (January-July 2017): 254-273. (in Thai).
22. Sawaengphol, Narumon. (2554). Factors Affecting Happincess in Personnel Working at Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT). Master’s Independent Study, Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathum Thani. (in Thai).
23. Smith, Tippawan, Buapeth, Aporntip and Isaramalai, Sangrun. (2559). Factors Influencing Happiness at Work among Industrial Migrant Workers. Journal of Public Health. Volume 46 No. 2 (May - August 2016): 113-127. (in Thai).
24. Suttawet, Chokchai and Yawichian, Suriya. (2551). Labor Standards and Trade: A Case Study in Thailand. Bangkok: International Institute for Trade and Development. Retrieved December, 5 2017, from https://e-library.itd.or.th/viewer/144491084. (in Thai).
25. Thongkham, Issaree. (2554). Guidelines for Creating Happy Organization of Donkamin Municipality, Tamaka District, Kanchanaburi Province. Master’s Independent Study, College of Local Administration, Khon Kaen University. Khon Kaen. (in Thai).
26. Ungsriwong, Jamrat. (2557). Transnational Burmese Migrant Labours’ Quality of Work Life, Samutsakorn Province. Journal of Humanities and Social Sciences Review, Phetchaburi Rajabhat University. Volume 16 No. 1 (January-June 2014): 85-99. (in Thai).
27. Vongprachanukul, Charoen. (2548). The Relationship between School Culture and Teachers Commitment in the Catholic Schools of Ratchaburi Diocese. Master’s Thesis, Graduate School, Nakhon Pathom Rajabhat University. Nakhon Pathom. (in Thai).
28. Wasanthanarat, Chanwit, and Wutthiwatchaikaew, Theertham. (2559). To Build Happy Workplace Together, Revised edition 2559. Bangkok: At Four Print. (in Thai).
29. Wutthiwatchaikaew, Theertham. (2559). Employee Health Is the Basis of the Happy Workplace. Bangkok: At Four Print. (in Thai).
Published
2018-03-30
Section
Research articles