คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของก าลังพล กรมทหารราบที่ 3

  • จิตติ กิตติเลิศไพศาล
  • ชาคริต ชาญชิตปรีชา
  • โสภัชย์ วรวิวัฒน์
  • ศิวดล ยาคล้าย
Keywords: Quality of Work life; Organizational Commitment; the 3rd Infantry Regiment

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างานต่อความผูกพันต่อองค์การของ ก าลังพล กรมทหารราบที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจจากประชากรคือ ก าลังพลกรมทหารราบที่ 3 จ านวน 2,643 คน ตัวอย่างเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิจ านวนทั้งสิ้น 350 คน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิต การท างานของก าลังพลกรมทหารราบที่ 3 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับสูงทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 ขณะที่ความผูกพันต่อองค์การของก าลังพลกรมทหารราบที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทุก ด้านเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 นอกจากนั้นพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ องค์การของก าลังพล กรมทหารราบที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ ≤.05

This research aimed to study the influence of quality of work life on organizational commitment of personnel in the 3rd Infantry Regiment. Based on a population of 2,643 personnel in the 3rd Infantry Regiment, a multi-stage sampling technique was employed for a sample of 350 personals. It was revealed that the overall level of quality of work life of personnel in the 3rd Infantry Regiment, as well as in each aspect, was in high level, while the organizational commitment of personnel in the 3rd Infantry Regiment as well as in each dimension, was also in high level. The regression analysis indicated that quality of work life positively influenced organizational commitment of personnel in the 3rd Infantry Regiment at p ≤.05.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, N. J. and Meyer, J. P. (2007). A three-component conceptualization of organizational committment. Human Resource Management Review, 1, 61-89. Bruce, W. M., & Blackburn, J. W. (1992). Balancing Job Satisfaction & Performance: A Guide for Human Recourse Professionals. Westport: Quaorum Books. Buchanan, I. I. (2004). Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations. Administrative Science Science Quarterly, 19, (4), 535. Chaisiripanich, T. (2549). The Relationship between Quality of Working Life and Organizational Commitment of Production’s Employee ETA (Thailand) ltd. Independent Study Master of Science: Bangkok: NIDA. Feuer, D. (1989). Quality of work life: a cure for all ills? Training. The Magazine of HumanResources Development, 26, 65-66. HCBI. (2552). The Measurement of Quality of Working Life. Retrieved August, 3, 2015 from https://www.qwlthai.com/downl.php. Infantry Regiment the 3rd (2559). Operational Plan Executive Summary of Infantry Regiment the 3rd Sakon Nakhon Province in 2016. Sakon Nakhon: Infantry Regiment the 3rd. Lepkrut, C. (2554). The Effecto of Quality of Working Life to Organizational Commitment of Supporting Staffs. Bangkok: NIDA. Phatiyanee, S. (2554). Educational Measurement. 3thed. Bangkok: Prasan Printing. Punpinij, S. (2554). Research Techniques in Social Science. 2nd. Bangkok: Vittayapat. Rahothan, J. (2559). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Quality of Work Life and Affecting Staffs’ Work Performance of Healthy Organizations in Eastern Region of Thailand. Sripatum Chonburi Journal.13(2), 24-34. Srisaard, B. (2545). Fundamental Research. 7 ed. Bangkok: Suveyasarn. Venkatachalam, J. and Velayudham, A. (1997). Quality of work life: A review of literature. South Asian Journal of Management, 4(1), 45-57.
Published
2018-03-30
Section
Research articles