การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการออมระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรีและพนักงานบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

  • จุฑาทิพย์ สองเมือง
  • อภิรดา สุทธิสานนท์
  • สุภาพร คูพิมาย
  • สุภิญญา อนุกานนท์
Keywords: Government officials, university employees, private employees, savings schemes

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการออมระหว่างข้าราชการกับพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและพนักงานบริษัทเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพนักงานบริษัทเอกชนในเขต จังหวัดปทุมธานี จ านวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผล การศึกษาพบว่า ปัจจัยการออม และรูปแบบการออมระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี และพนักงานบริษัทเอกชน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายได้ การโฆษณาและสิ่งจูงใจ เป็นตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบการออมร้อยละ 35.70

The research aimed to do a comparative study of savings patterns between officials and public employees of Rajamangala University of Technology Thanyaburi and employees of private companies in Pathum Thani province. Questionnaire was a tool for data collection from 390 individuals. The study revealed that saving factors and savings patterns were different between the two groups of individuals at the significant level of .05. It was also demonstrated that the overall saving pattern was influenced by average monthly income, motivation and advertisement for 0.35.70%

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Inprom Anon. (2553). “Factors affecting savings of employees in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province.”Master of business Administrationof Chiang Mai University.
Kamplawali Thaniya. (2552).“Comparison of Savings Behaviors and Savings Patterns among Employees of Financial Institutions and Government Officials.” Master of Arts (Business Economics) of Thammasat University.
Kirativanich Thanaiwong. (2549). “Personal Finance (Money Valuable) for Vocational Education”. Bangkok: Thailand Securities Institute.
Komonphes Jaidiaw. (2554).“Saving Behavior of Staffs in Nakhon RatchasimaCollege.”Master of Economics of Chiang Mai University.
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (2557). “Number of personnelclassified by type of personnel.” [online], Available from: https://mis.rmutt.ac.th/hr_report/1-12.pdf (1/3/257)
Siljaru Tanin. (2555). Research and Statistical Analysis with SPSS and AMOS 13rd. Nonthaburi: S R Printing Mass Product Co Ltd.
Yewkhim Kidsadee. (2555). “The Attitudes and Savings Behaviors of Ramkhamheang University Personnel: a case study of personnel at the faculty of political science.”Master of business administration of Ramkhamheang University.
Published
2018-03-30
Section
Research articles