การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่

  • ฐานริณทร์ หาญเกียรติวงศ์ Ramkhamhaeng University
Keywords: ปัญหาหมอกควัน; การแก้ไขปัญหาหมอกควัน; จังหวัดเชียงใหม่

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการ ด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการด าเนิน นโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาหมอกควันของจังหวัด เชียงใหม่ เกิดขึ้นทุกปี ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ส่งผลกระทบส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การ แก้ไขปัญหาด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการน้อย รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ ยังคงเป็นลักษณะการบริหารราชการในรูปแบบเก่าคือ เน้น จากบนลงล่างเป็นล าดับชั้น แนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา ควรส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและ ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น

This research looked into the haze problem in Chiang Mai province, and the implementation of the haze problem eradication measures in order to provide operational suggestions for effective implementation of haze eradication policy. The researcher employed qualitative research and documentary research methods in this inquiry. It was revealed that the haze problem in Chiang Mai province occurred every year and so far was not eradicated. Consequently it affected people’s health in this area. Government officials played major role in the haze alleviation policy implementation while the people and community had little role to play. Moreover, policy implementation was in top-down fashion. It was suggested that local people in the community and the private sector should play an active role in eradication of the problem.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anumanratchthorn, Mayuree. (2556). Public Policy (2nd). Bangkok: expernetbooks.
Arbex, M. A., et al. (2012). Air pollution and the respiratory system. J Bras Pneumol, 38(5), 643-655.
Chanthornson, Woradet. (2552). The theory of public policy implementation. Bangkok: Prikhwan Graffic.
Charernmuang, Thaneth. (2548). 100 years of local government. 2440-2540 (5th). Bangkok: Kobfai.
Charernmuang, Thaneth (2550). Local government and local governance: another dimension of world civilization. Bangkok: Kobfai.
Charusombat, Soparat. (2556). Environmental policy. In Thumronglux, A. (Ed.), Public Governance: 21st Century Public Administration, (pp. 106-125). Bangkok: Faculty of Political Science, Thammasat University.
Emmerechts, J., Jacobs, L., & Hoylaerts, M. F. (2011). Air pollution and cardiovascular disease. In M. K. Khallaf (Ed.), The impact of air pollution on health, economy, environment and agricultural sources. (pp. 69-92). Shanghai, China: INTECH.
Fuangkasem, Korin. (2553). Environmental Management in Singapore. In Sonsri, Srida (Editor)
Environmental Management in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Gauderman, W. J., et al. (2000). Association between air pollution and lung function growth in southern California children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 162, 1383-1390.
Goss, Sue. (2001). Making local governance work: networks, relationships, and the management of change. New York: Palgrave Macmillan.
Haze Situation. Available From https://www.prachachat.net/ news_detail. php?newsid= 1459322028. (10/10/2558)
John, Peter. (2001). Local governance in Western Europe. London: SAGE Publications.
KamolVej, Tavida. (2556). Public Policy in the Public Administrative Context. In Thumronglux, A. (Ed.), Public Governance: 21st Century Public Administration, (pp. 35-61). Bangkok: Faculty of Political Science, Thammasat University.
Kungsanun, Kovith. (2552). Governance of Government: Foundations and Challenges
Thai government. King Prajadhipok 's Institute. (2552, January-April), 7(1), 27-46.
National Research Council of Thailand. (2554). Research Strategy (2555-2559): Northern Region. Bangkok: National Research Council of Thailand.
Nimpanich, Jumpol. (2554). Policy Implementation: The Perspectives on Political, Public Administration, and Case Studies in Thailand. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Northern Economic and Social Development Office. (2552, September). Evaluation Report on the Northern Development Strategy Framework. Chiang Mai.
Northern Geography (n.a.). Available From https://www.dmr.go.th/main. php?filename =nw_geo. (11/8/2556)
Northern Economic and Social Development Office. (2552, September). Evaluation Report on the Northern Development Strategy Framework. Chiang Mai.
Pudkor, Tuswiya and Others. (2556). Effects of Haze on lung volume and lung capacity in normal healthy individuals. Available From https://www.researchgate.net/publication/ 236743140_Impacts_of_wildfire_smog_on_lung_volume_and_pulmonary_ function_in_healthy_people/file/3deec51934f19d717c.pdf. (10/8/2558)
Pollution control Department. (2553). Thailand's Pollution Situation report 2551. Bangkok.
Rayanakorn, Mongkol. (2553). Haze and air pollution in Chiang Mai. Chiang Mai: Lock In Design Work.
Rujivith, Kumpol and Others. (2553). Synthesis paper on Japanese environmental management And South Korea Guidelines for Thailand: Case study on urban and community environmental management. Available from: https://www.asia.tu.ac.th/research/ Analysis_paper.pdf. (30/5/2558)
Samachaya, Wichan, (n.a.). Pollution From Haze in Northern Region: Problem and Guideline. Available From https://infofile.pcd.go.th/air/Smoke_North.pdf?CFID=15056760& CFTOKEN=52690706. (10/102/2558)
Samukkarn, Sanit. (2542). Cultural change and the development of society. Bangkok: National Institute of Development Administration.
Sonsri, Srida and Sonsri, Kamolporn. (2553). Environmental Management in Philippines. In Sonsri, Srida (Editor). Environmental Management in Southeast Asia. Bangkok: Chulalongkorn Publisher.
Thumronglux, Aumporn. (2556). (Ed.). Public Governance: 21st Century Public Administration. Bangkok: Faculty of Political Science, Thammasat University.
Thungsomchai, Chaivut and Klunklin, Piyapun. (2555). Situation and trend of tourism business in upper northern region. Chiang Mai: Chiang Mai University.
Wiwathanadeth, Pongthep and Others. (2550). The daily level of dust in the air and the health effects of asthmatic patients in Chiang Mai and Lamphun provinces Full Research Report. Chiang Mai: Chiang Mai University.
Wiwathanadeth, Pongthep and Others. (2551). Establishment of the Northern Air Pollution Information Center. Chiang Mai: Chiang Mai University.
Published
2018-03-31
Section
Academic articles