เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับไทยแลนด์ 4.0

  • จุฑามาศ ศรีรัตนา
Keywords: js.sriratana@gmail.com

Abstract

การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในประเทศพัฒนาแล้วใน ปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และท าให้มี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศ การ ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศและเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศอย่างมั่นคง

A greater revolution in technology and communication has taken place in the more developed world of today. As a consequence, globalization inevitably has affected Thai society positively and negatively in economic, social and cultural aspects. Pushing creativity to create value added products continues to occur by the government as a driving force under the Thailand 4.0 model and as a vision of economic development policy or the government’s economic development model. The vision of “stability, prosperity and sustainability” is critical in driving reform and as a major force in driving the country’s economic stability.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-03-31
Section
Academic articles