การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

  • สมชาย น้อยฉ่ำ
  • วรินทรธร ธรสารสมบัติ
  • สุภา แสงจินดาวงษ์
Keywords: การบริหารจัดการ; วิสาหกิจชุมชน

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปการบริหารจัดการและผลการด่าเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน อ่าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 144 คน ใช้แบบสอบถาม ในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษาต่่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่าแหน่งสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ส่วน ใหญ่มีจ่านวนสมาชิก 9 – 16 คน มีระยะเวลาจัดตั้งกลุ่ม 7 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มการแปรรูป โดยมีระบบ การเงินเป็นทุนของกลุ่ม แหล่งที่มาของทุนเป็นเงินกู้จ่านวน 30,001 – 50,000 บาท มีรายได้ 25,001 – 50,000 บาท และตลาดของวิสาหกิจชุมชนเป็นตลาดในชุมชน การวิเคราะห์การด่าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน พบว่า สมาชิกมีส่วนร่วมในการด่าเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีระบบควบคุม ทางด้านการเงินแบบง่าย ๆ แต่เป็นระบบ และมีบัญชีวิสาหกิจที่ถูกต้อง ผลประกอบกิจการกลุ่มท่าให้ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการประกอบกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งกลุ่มทุกข้อ มีการประกอบ กิจการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจที่กู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบกิจการส่วนใหญ่ค้างช่าระบ้าง แต่ส่งตาม ก่าหนด และกลุ่มวิสาหกิจมีกฎระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน ได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วและได้ ประกอบการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรก่าหนดโครงสร้างบริหารองค์กรและการแบ่งหน้าที่อย่าง ชัดเจน และก่าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ครอบคลุม รวมถึงการมีระบบบัญชี ควบคุมตรวจสอบได้ง่าย

This research aimed to study the general information, management and performance of Amphawa Community Enterprises, Samutsongkhram Province. The sample group consisted of 144 members of the community enterprises. Data were collected by questionnaire . It was revealed that most members were female, 41 years old and above, and recived lower than junior high school education. Most enterprises consisted of 9-16 members, was established for at least 7 years, financed by their own capital, ranging from 30,001 - 50,000 baht, and generated revenues ranging from 25,001-50,000 baht. Main market of community enterprises was a community market. As far as enterprise management was concerned, it was found that: members were involved in the operation, financial control system was simple but systematic, business operation achieved the objectives, operations were carried out continuously. Most of the enterprises that borrow capital for business operation were still in debt. Rules and regulations of the group were clear. Community enterprises were legally registered and in operation. It was recommend that organization structure and division of labour should be specified as well as regulation and accounting system that can be easily monitored.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Agricultural Extension. (2547). Small and Micro community Enterprise. Bangkok: Department of Agricultural Extension, Secretariat Office of Community Enterprise Promotion Board. Ittjamrat, Sirima J and Nisara Pradistduwg. (2547). Integrated Development Project, Bangban District Ayuthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya. Phra Nakhon Si Ayutthaya : Office of the Higher Education Commission and The Thailand Research Fund. National Economic and Social Development Office (2554). National Economic and Social Development Plan No.10 (2550-2554). Bangkok : Prime Minister's Office. Office of the Auditor General of Thailand. (2553). Report for Develop Operations Office of the Auditor General of Thailand. Bangkok : Office of the Auditor General of Thailand. Phetpraset, Narong. (2542). Community Business. Bangkok : The Thailand Research Fund Sriboonjit, Songsak, et al. (2547). The Upper-North Cottage Handicraft Industry Restructuring Project. Project Research: The Thailand Research Fund. Samutsongkhram Provincial Cooperative Office. (2558). Information for Community. Retrieved 14 July 2558, from https://webhost.cpd.go.th/samutsongkram /data_3.html Secretariat Office of Community Enterprise Promotion Board. (2548). Pharatchabanyat wisahakitchumchon Ph.s 2548. Bangkok : Department of Agricultural Extension and Ministry of Agriculture and Cooperatives. Seri Pongpits. (2548). Changed in Community economy. Bangkok: Jaretwit Printing house.
Published
2018-03-31
Section
Research articles