การประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 62 ปี บรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  • Munlikar Thammajariyawat
Keywords: Public participation, commemorative ceremony, His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Abstract

This research aimed to evaluate the output of the cooperation among the parties participating in the project to commemorate the 62th anniversary of the coronation day of King Bhumibol Adulhadej. The data were gathered from Thai people, government organizations, students, private sectors, journalists and social media agencies.It was revealed that the Project was satisfactorily successful in that more than 30 organizations took active parts in the Project, and financial contribution to the Project amounted to baht 4,973,288.00. All participating parties were most satisfied with the outcomes, and the operations met all objectives of the Project.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง น้อมร าลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ 62 ปี บรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จาก กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาคประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ ภาคสื่อสารมวลชน ผลการวิจัย พบว่า โครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความร่วมมือจากภาคีฝ่ายต่าง ๆ มากกว่า 30หน่วยงาน ได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และทางสปอร์ตโทรทัศน์ โดยมีมูลค่าสื่อโดยรวมมากกว่า 4,973,288.90 บาท ได้รับ ความร่วมมือในการตอบรับการส่งวิดีทัศน์เข้าประกวด ความพึงพอใจของผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ อยู่ในระดับ มากที่สุด ผลการด าเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯนั้นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Creative Thinking Magazine promotes Thai economy. (2015). From the works "Understand, develop, Development". A lesson from the success of the Royal Declaration. Retrieved October 10, 2015 from https://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CoverStory/26655 Onwimon, S. (2009). The King of Thailand in World Focus. Retrieved October 10, 2015 from https://news.mthai.com/webmaster-talk/63622.html We love the king. (2011). Project due to the initiative. Retrieved October 10, 2015 from https://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/ Wikipedia. (2015). The royal coronation in King Bhumibol Adulyadej. Retrieved October 10, 2015
Published
2018-03-31
Section
Research articles