การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพ ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง

  • jukgreerat sangvaree
Keywords: , Photography, Camera Filters, Automotive Film, ถ่ายภาพ, ฟิลเตอร์, ฟิล์มติดรถยนต์

Abstract

The objectives of the research were to 1) study image quality with the application of automotive film in the photography and 2) comparison between the application of automotive film and camera filters in the photography during the period of the sufficiency economy. The experimental research consisted of three steps including 1) application of automotive film in the photography, 2) photography in fieldwork, and image evaluation by five experts who was photographer experts.

The study findings revealed the following:

  1. Image quality with the application of automotive film in the photography was image quality in high level consisted of four series including 1) Executive Series APL 50NSRPS, 2) Executive Series ARL 35NSRPS, 3) Genius Series ARL 05CSRPS, and 4) POP Series POP05CSRPS. Meanwhile, the other automotive films were in middle level.
  2. The comparison between the application of automotive film and camera filters in the photography was in high level consisted of four series including 1) Executive Series APL 50NSRPS, 2) Executive Series ARL 35NSRPS, 3) Genius Series ARL 05CSRPS, and 4) POP Series POP05CSRPS. However, the other automotive films were in middle level.

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของภาพถ่ายที่เกิดจากการใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ ND และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพและลักษณะเฉพาะของภาพถ่ายที่เกิดจากการใช้ฟิล์มติดรถยนต์กับการใช้ฟิลเตอร์ ND โดยกำหนดวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือระยะที่ 1 การประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนต์แทนฟิลเตอร์ ระยะที่ 2 การลงมือถ่ายภาพนอกสถานที่จริง และระยะที่ 3 การประเมินภาพถ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพจำนวนทั้งหมด 5 คน

ผลการศึกษาวิจัยสรุปผลที่สำคัญได้ดังนี้

  1. คุณภาพของภาพถ่ายด้วยฟิล์มติดรถยนต์ที่ทำให้ได้คุณภาพภาพถ่ายออกมาได้ในระดับมากมี 4 รุ่น ได้แก่ 1) Executive Series  รุ่น APL 50NSRPS 2) Executive Series รุ่น ARL 35NSRPS 3) Genius Series รุ่น ARL 05CSRPS และ POP Series รุ่น POP05CSRPS ส่วนรุ่นอื่นๆ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
  2. เมื่อเปรียบเทียบภาพถ่ายด้วยฟิล์มติดรถยนต์ทดแทนฟิลเตอร์ ND มี 4 รุ่นที่เหมาะแก่การนำไปใช้ทดแทน ได้แก่ 1) Executive Series  รุ่น APL 50NSRPS 2) Executive Series รุ่น ARL 35NSRPS 3) Genius Series รุ่น ARL 05CSRPS และ POP Series รุ่น POP05CSRPS ส่วนรุ่นอื่นๆ มีคุณภาพจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายด้วยฟิล์มติดรถยนต์ทดแทนฟิลเตอร์ ND อยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2016-01-28