ธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลนครในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

  • ณัฐพล ขันธไชย
  • สุรชัย วัฒนจันทร์
Keywords: Knowledge of good governance, Application of good governance, Apprecation of good governance, Laem Chabang City Municipality, Chaophraya Surasak City Municipality, ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล, การประยุกต์ธรรมาภิบาล, สังคมกรณ์ธรรมภิบาล การเห็นคุณค่า

Abstract

Abstract

            

          The study aimed to measure and assess the application of good governance in administration, and to analyze variables influencing the application of good governance in the administrations of Laem Chabang and Chaopraya Surasak City Municipalities. The samples were 200 administrators and officials of Chaophraya Surasak and Laem Chabang City Municipalities selected by simple random sampling technique, 100 persons from each city municipality.

          It was revealed that educational level, knowledge of good governance, appreciation  of good governance and socialization process on good governance were positively related with the application of good governance in administration significantly. Good governance socialization, knowledge of good governance and appreciation of good governance, were intervening variables between social background variables and application of good governance principles in administration.

 

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดและประเมินการประยุกต์ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและพนักงานในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และเทศบาลนครแหลมฉบัง รวม 200 คน แห่งละ 100 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ความรู้เรื่องธรรมาภิบาล การเห็นคุณค่าธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสังคมกรณ์ธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการประยุกต์ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สังคมกรณ์ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และการเห็นคุณค่าธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นตัวแปรแทรกซ้อนระหว่างลักษณะภูมิหลังกับการประยุกต์ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

Downloads

Download data is not yet available.