การพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย

  • พรเทพ จันทรนิภ
Keywords: Family institution, Educational institution, Personal recruitment, Corruption, Good governance, สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา การคัดเลือกบุคลากร การทุจริตคอร์รัปชั่น, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Abstract

Abstract

            

          The purpose of this research was to analyses and develop a model to prevent  corruption in the public sector for the good governance in Thai society. It was revealed that the main causes of corruption in the public sector were the loopholes in laws, a lack of good role models, politician influences, complicated bureaucracy work processes, recruitment procedure focusing only on knowledge, not morality, the patronage system in the public sector, immoral government officials, low income, and citizens’ conspiracy to abuse the administrative processes.

          A corruption prevention model was developed for the good governance in Thai society as follows: First of all family and educational institutions must have a role in cultivating, educating, and provide guidance to children and youths on morality, honesty, discipline, and responsibility. The country leaders and organization administrators should behave as good role models. In addition, people in society must change their attitude and belief on respect and praise virtuous people; and mass media should praise and admire on people with good behaviors. Additionally setting up the high standard criteria for personnel recruitment. Finally, organizations must establish and cultivate moral consciousness to their personnel, provide training and seminars as well as regular follow-up and evaluation.

บทคัดย่อ

         

          วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและพัฒนารูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ เพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐมาจากกฎหมายหรือระเบียบการปฏิบัติงานมีช่องว่าง ขาดผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี การใช้อำนาจของนักการเมือง ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบเน้นด้านความรู้ไม่มุ่งเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานราชการ ข้าราชการขาดคุณธรรมจริยธรรม มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประชาชนมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการคอร์รัปชั่นเพื่อลดขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

          จากข้อค้นพบดังกล่าว รูปแบบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในสังคมไทย ควรมีหลักการคือ สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาต้องมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารประเทศและผู้บริหารองค์กรต้องประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้คนในสังคมต้องเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อโดยให้การเคารพยกย่องคนดีมีคุณธรรม รวมทั้งสื่อมวลชนต้องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ และองค์กรต้องสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้กับบุคลากร จัดอบรมสัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.