ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ภาวิน ชินะโชติ

Abstract

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก  เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ จำแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ทำงานธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 386 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

          ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจสูงที่สุด พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ มีความสำนึกต่อหน้าที่สูงที่สุด ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การจำแนกตามเพศในภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน ในด้านอื่นๆพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการเป็นสมาชิก ขององค์การจำแนกตามอายุ การศึกษา รายได้ และอายุงาน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ P≤0.01และ ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกในองค์การในภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Abstract

            

             The purposes of this research were: To assess the level of organizational engagement and organizational citizenship behavior of small commercial bank staff in Bangkok; To compare the organizational citizenship behavior of the bank staff as classified by demographic variables; And to analyse the correlation between the organization engagement and the organizational citizenship behavior. The sample was small commercial bank staffs in Bangkok, totaling 386. F-test and Pearson correlation were done for analytical purposes.

          The research findings were as follows:  The level of organizational engagement was high, particularly the affective commitment . The level of organizational citizenship behavior was high, especially the affective conscientiousness. Organization engagement was statistically and significantly different at p ≤ 0.01 in terms of age, education, income and duration of employment. The organizational citizenship behavior was different with respect to age, education, income, and duration of employment at p = 0.001. The correlation between organizational engagement and organizational citizenship behavior was positive with statistical significance at the 0.01 level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles