Editorial Team

เจ้าของ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

อาจารย์ ชิดชนก  อัจฉริยนิติ

กองบรรณาธิการ

บริหาร

อาจารย์ สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

อาจารย์ กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์ ธีรธัช สวัสดิชัย

กองบรรณาธิการ

กลั่นกรองบทความ

(ภายใน)

รองศาสตราจารย์ องอาจ ปทะวานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ศรียากูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์ ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์ ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

กองบรรณาธิการ

กลั่นกรองบทความ

(ภายนอก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

กลั่นกรองบทความ

(ภายนอก) (ต่อ)

 

ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ มีถม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ แสดงหาญ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา อิงอาจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ บุญภาพ คอมมอน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐนา ดิษฐ์แก้ว (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

ดร.ธราธร พชรฐิติกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ)

ดร.สุชาดา เจียมสกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ดร.อำนวย เถาตระกูล (สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย        มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา)

ดร.พงษ์ศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล (กระทรวงอุตสาหกรรม)

ออกแบบปก

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี และอาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

กำหนดการเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

วัตถุประสงค์ของ

วารสารฯ

1.       เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของนักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2.       เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

3.       เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สำนักงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

โทรสาร

E-Mail    Website

140  ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

0-2988-3655 ต่อ 2119 และ 2120

0-2988-3655 ต่อ 2122

Chuensumonb@gmail.com และ mutjournal@gmail.com

http://www.journal.mbs.mut.ac.th

 

          ข้อความ ข้อคิดเห็น ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง เป็นต้น ที่ปรากฏและแสดงในบทความต่างๆ ในวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความนั้นๆ มิใช่เป็นความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

        บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ถือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใดๆ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก่อนเท่านั้น