Archives

 • มกราคม - มิถุนายน
  Vol. 21 No. 1 (2024)

     

   

   

   


  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  MUT Journal of Business Administration

   

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2567 ถือเป็นปีที่ 21 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

  สำหรับวารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 11 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้สาธารณะด้านการปลูก การครอบครอง และการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การจัดการการสื่อสารตราสินค้าและสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดขององค์กรสื่อภาพและเสียง อิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้พืชกระท่อมของผู้บริโภคในประเทศไทย บทบาทของความรู้ของผู้บริโภคต่อความตั้งใจซื้ออาหารไก่เนื้อผสมกัญชงผ่านความเชื่อใจ : การวิเคราะห์หลายกลุ่มของเพศ และ A Study of Structural Equation Model from Perspectives of the Community Entrepreneurs in the Northern Thailand บทความวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันเพื่อการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสังคมยุค
  ดิจิทัล เป็นต้น

  ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป                                                            

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • กรกฏาคม-ธันวาคม
  Vol. 20 No. 2 (2023)

     

   

   

   


  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  MUT Journal of Business Administration

   

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2566 ถือเป็นปีที่ 20 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

  สำหรับวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 10 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้เทคโนโลยีระบบบัตรโดยสารเส้นทางวิ่งระหว่างเมือง (บขส. Card) ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ด้วยแบบการยอมรับทางเทคโนโลยีและการเผยแพร่นวัตกรรม อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสตาร์ทอัพในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การปรับใช้นวัตกรรมรูปแบบแผนธุรกิจและความสามารถทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มแรงงานนอกระบบสูงอายุ จังหวัดอ่างทอง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับในปัญญาประดิษฐ์ต่อผลการดำเนินการด้านการตลาดของสายการบินสัญชาติไทย กลยุทธ์การตลาดสีเขียวที่มีผลต่อความไว้วางใจและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย ผลกระทบของเพศของคณะกรรมการบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น

  ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

                                                                             

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • มกราคม - มิถุนายน 2566
  Vol. 20 No. 1 (2023)

     

   

   

   


  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  MUT Journal of Business Administration

   

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

   

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2566 ถือเป็นปีที่ 20 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

  สำหรับวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 9 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยการประเมินราคาที่ดิน ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ทัศนคติของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อร้านอาหารญี่ปุ่นและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ กรณีศึกษาการพัฒนา โครงการตึกแถวที่ไม่ใช่โครงการจัดสรร การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการนำระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์กร ด้วยวิธี DEMATEL ภายใต้ทฤษฎีระบบเกรย์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารพร้อมทานแช่แข็งอัตโนมัติ ผลตอบแทนในการลงทุนไร่กัญชาชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์: กรณึศึกษาวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม จ.นครราชสีมา สมการโครงสร้างของการบอกต่อด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราโลโบ  เป็นต้น

  ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

                                                                             

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • กรกฎาคม-ธันวาคม
  Vol. 19 No. 2 (2022)

     

   

   

   


  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  MUT Journal of Business Administration

   

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

   

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีที่ 19 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

  สำหรับวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 8 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการและความตั้งใจจะซื้อสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดโดยผู้บริโภคจีน  อิทธิพลของการบริหารต้นทุนคุณภาพต่อผลการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ในประเทศไทย กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อการรับรู้ของผู้บริโภค บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาแบบจำลองเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของภาวะผู้นำของผู้ประกอบการของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย เป็นต้น

  ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

                                                                             

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • มกราคม - มิถุนายน 2565
  Vol. 19 No. 1 (2022)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีที่ 19 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

  สำหรับวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน        6 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการชดเชยคาร์บอนของผู้โดยสารชาวไทยเป็นผลมาจากความรู้โดยมีทัศนคติเป็นตัวแปรส่งผ่าน  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่อการใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย บทความวิชาการเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยเกมจำลองธุรกิจของสาขาการบัญชีที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และ การพิจารณาขนาดตัวอย่างกับกำลังการทดสอบที่เหมาะสมกับระดับความแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง เป็นต้น

              ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง http://www.mbs.mut.ac.th/journal

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป                                                                        

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • ปก 18-2

  กรกฏาคม-ธันวาคม 2564
  Vol. 18 No. 2 (2021)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นปีที่ 18 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

                    สำหรับวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 9 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การแบ่งแยกทางดิจิทัลในกลุ่มประเทศอาเซียนในทศวรรษ 2010s  และ การจัดการคนคุณภาพของบรรษัทข้ามชาติแบบวัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูล บทความวิชาการเรื่อง ความผันผวนของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจในโลกยุคใหม่และแนวคิดการรับมือ เป็นต้น

              ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง http://www.mbs.mut.ac.th/journal

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป                                                                  

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

 • มกราคม - มิถุนายน 2564
  Vol. 18 No. 1 (2021)

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่ 18 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

                    สำหรับวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจอย่างต่อเนื่องต่อการเรียนในแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ “กลยุทธ์การให้บริการ AIRSERVE” ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย  และ การกำกับดูแลกิจการ การเลือกผู้สอบบัญชี และมูลค่ากิจการของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ เป็นต้น

 • ปก17-2

  กรกฏาคม-ธันวาคม 2563
  Vol. 17 No. 2 (2020)

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่ 17 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 2 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

                    สำหรับวารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความเรื่อง การรับรู้คุณภาพเปรียบเทียบของสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาสายการบิน แอร์เอเชีย นกแอร์  และ ไทยไลออนแอร์  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การวิเคราะห์เส้นทางความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ Predictive Power of Credit Scoring Questions: Case of SMEs Loan Approvals เป็นต้น

              ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง http://www.mbs.mut.ac.th/journal

              ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล         (ที่ปรึกษา)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

  สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป

                                                                             

   บรรณาธิการ

  วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

1-10 of 27