Current Issue

Vol. 21 No. 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
					View Vol. 21 No. 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
   

 

 

 


วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

MUT Journal of Business Administration

 

บทบรรณาธิการ

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ในปี พ.ศ. 2567 ถือเป็นปีที่ 21 โดยวารสาร ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ) ในฐานข้อมูล Thai- Journal Citation  Index : TCI ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ มีค่า Thai-Journal Impact Factor เท่ากับ 0.342   ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่ศูนย์ดังกล่าวประกาศไว้ ซึ่งหมายถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ และมีประโยชน์ต่อวงวิชาการบริหารธุรกิจ รวมถึงต่อภาคธุรกิจโดยรวม

สำหรับวารสารปีที่ 21 ฉบับที่ 1 นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการ จำนวน 11 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบทความนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้สาธารณะด้านการปลูก การครอบครอง และการใช้สารสกัดจากกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การจัดการการสื่อสารตราสินค้าและสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดขององค์กรสื่อภาพและเสียง อิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรมการใช้พืชกระท่อมของผู้บริโภคในประเทศไทย บทบาทของความรู้ของผู้บริโภคต่อความตั้งใจซื้ออาหารไก่เนื้อผสมกัญชงผ่านความเชื่อใจ : การวิเคราะห์หลายกลุ่มของเพศ และ A Study of Structural Equation Model from Perspectives of the Community Entrepreneurs in the Northern Thailand บทความวิชาการเรื่อง การใช้ประโยชน์ของเกมมิฟิเคชันเพื่อการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในสังคมยุค
ดิจิทัล เป็นต้น

ส่วนผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์และบทความนั้นควรมีคุณภาพสูง รวมถึง บทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถอ่านคำแนะนำได้ในช่วงท้ายของวารสาร โดยผู้แต่ง ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความด้วยตนเองได้ทาง https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journalmbsmut

            ความสำเร็จของวารสารนี้ เป็นผลมาจากความทุ่มเทของผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม  (อธิการบดี) ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล (ที่ปรึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ ศิริโท (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ส่งบทความเข้ารับการประเมิน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจนวารสารฉบับนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

สุดท้าย กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและต่อภาคธุรกิจโดยรวม และยังคงได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งเช่นนี้ต่อไป                                                            

 บรรณาธิการ

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

Published: 2024-06-26

บทความวิชาการ (Academic Article)

บทความวิจัย (Research Article)

View All Issues

Indexed in tci