วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร MUT JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร เป็นวารสารวิจัยและวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่  2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีการจัดทำเล่มวารสารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 (ISSN 0859-9750 ฉบับตีพิมพ์) และ เผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อปี 2554 ( ISSN 2697-4347 Online) โดยประสงค์เปิดรับบทความที่มีเนื้อหาทางด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การตลาด การจัดการอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ และนิเทศศาสตร์สารสนเทศ โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการหรือแนวความคิดได้ โดยนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ และ/หรือเชิงการนำไปปฏิบัติ (ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจได้)  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจของนักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์รวมถึงความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  2. 2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ
  3. 3. เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Vol. 16 No. 2 (2562): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-24

Organization Development : The Strength of Business Competition

เอกสิทธิ์ สนามทอง, วรรธนศม เมฆสุวรรณ, ณัฐธยาน์ วงษ์สุวรรณ

1-18

Creating Competitive Advantage with Information Technology and Innovation of Hotel Business in Thailand : Literature Review

จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล, วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล

19-39

A Feasibility Study on the Investment of a Bio-molecular Laboratory

ฐิติพันธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา, สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม

59-76

APPROPRIATE MODEL ANALYSIS FOR GARMENT SALES FORECASTING

พรฤดี เนติโสภากุล, ณัฐทวิช สุภาษา

77-96

New undergraduates Personality in Airlines Business Major of Kasem Bundit University towards Self-Adjustment to work in an Aviation Industry

เนตร์ศิริ เรืองอริยภักด์, ชลธร จันทะโสต จันทะโสต, กฤษณ์ วิทวัสส ำรำญกุล

97-125

An Analysis Causal Model of Financial Technology using Information System Success Model

กนกกาญจน์ เสน่ห์นมะหุต

151-172

The Relationship between Research and Development Disclosure and Financial Performance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (SET)

วีระวรรณ ศิริพงษ์, นิตินันท์ พราหมหันต์, ปนัดฐา พิมพกาญจน์, จิราภรณ์ ปัญญายิ่ง, สุชาวดี แสงศรี, อิศรา มาลาวัยจันทร์, มัทนชัย สุทธิพันธ์

173-190

A Model of Value Added Creation in Productivity to The Achievement of The CLMVT Airlines

ศรินดาพัช อัศวณดินทร์, เมธา เกตุแก้ว, เนตร์ศิริ เรืองอริยภักด์

208-235

Factors Affecting on Attitude and P urchase Intentions toward Counter Brand Diamond Jewelry : A Comparative Case Study among 3 Brands

สิริภักตร์ ศิริโท, ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

236-263

APPROPRIATE MODEL ANALYSIS FOR GARMENT SALES FORECASTING

รศ.ดร. พรฤดี เนติโสภากุล, ณัฐทวิช สุภาษา

77-96

View All Issues

Indexed in tci