Creating Competitive Advantage with Information Technology and Innovation of Hotel Business in Thailand : Literature Review

Authors

  • จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Keywords:

Competitive Advantage, Information Technology, Innovation

Abstract

This study are documentary research technic reviewing both domestic and international literature to present study results of the study of information technology and innovation influencing the competitive advantage of the hotel business in Thailand. The study of concepts and review of literature related to the use of information technology and innovation in the management and services of hotel business in Thailand to creating a competitive advantage. The results indicate that information technology and innovation are factors that influence the competitive advantage in the hotel business. Information technology and innovation have an indirect influence on the competitive advantage and information technology are leading to innovation that creating a competitive advantage for the hotel business. Therefore, hotel operators in Thailand should focus on the use of information technology and innovation in the management of new services and digital marketing to create different types of businesses and create a competitive advantage of the hotel business in Thailand.

References

กนกอร อ่อนเรือง, แคทลียา ชาปะวัง และมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการองค์กรสมัยใหม่และความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 32. ฉบับที่ 6/ 2556. 150-161.
กรุงเทพธุรกิจ. 2560. ธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรง คาดปี’ 60 รายได้ขยายตัว 3.7-5.5%. สืบค้นวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จาก http://www.bangkokbiznews.com
กรมการท่องเที่ยวและกีฬา. 2558. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560. สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2560 จาก https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114
ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์. 2560. ความพึงพอใจลูกค้าและการตลาดเชิงสัมพันธภาพในธุรกิจโรงแรม. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 11. ฉบับที่ พิเศษ/2560. 302-317.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. 2559. นวัตกรรมการบริการ : กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขอองค์การธุรกิจบริการ. วารสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 14. ฉบับที่ 2/2559. 13-24.
ชยพล คนบุญ. 2559. การศึกษาความคุ้มค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจโรงแรม : กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร. Dusit Thani College Jurnal. ปีที่ 10. ฉบับที่ 2/ 2559. 180-195.
ฐิตินันท์ ทองสาด. 2556. กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผู้ประกอบการีสอร์ทอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ดวงกมล ผ่องพรรณแข และ ธีระวัฒน์ จันทึก. 2560. ระบบบริหารงานโรงแรมและความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. ปีที่ 11. ฉบับที่ 3/2560. 374-387.
ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์. 2559. ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรและนวัตกรรมบริการของโรงแรมบูติกไทย. Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 9. ฉบับที่ 3/ 2559. 1242-1259.
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร และ สุธา พงศ์ถาวรภิญโญ. 2560. ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาด และการส่งเสริมการขาย, วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. ปีที่ 4. ฉบับที่ 1/2560. 75-83.
ปรารถนา หลีกภัย, เกิดศิริ เจริญวิศาล, ชาลี ไตรจันทร์ และโสภิณ จิระเกียรติกุล. 2557. ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจโรงแรมในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาการจัดการ. ปีที่ 31. ฉบับที่ 1/ 2557. 69-95.
ลัคนา สุคนธวัฒน์. (2558). แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงแรม ในภาคตะวันตก. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์. ปีที่ 17. ฉบับที่ 2/2558. 1-16.
วสุธิดา นักเกษม และ ประสพชัย พสุนนท์ (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการในเขตกรุงเทพมหานคร, Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 11. ฉบับที่ 1/2561. 2148-2167.
วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล. 2559. แบบจำลองสมการโครงสร้างกำรพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทำงการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของ ธุรกิจเอกชนในจังหวัดสงขลา. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. ปีที่ 13. ฉบับที่ 2/ 2559. 79-99.
ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย. 2556. การปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ไทย, วารสารบริหารธุรกิจ. ปีที่ 36. ฉบับที่ 139/ 2556. 12-26.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2560. ต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 ยังมีแนวโน้มสดใส ...เป้าหมายรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีน่าจะขยับสู่ 1.81 ล้านล้านบาท. สืบค้นวันที่ 5 ตุลาคม 2560 จาก https://www.kasikornresearch.com
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ¬ไทย. 2560. โครงการ¬การ¬รายงาน¬และ¬พยากรณ์สถานการณ์พฤติ¬กร¬รม¬นัก¬ท่อง-เที่ยว¬¬และ¬ความ¬เชื่อ¬มั่น¬ของ¬ผู้ประกอบ¬การ¬ในอุตสา¬หกร¬รมการ¬ท่อง¬เที่ยว¬ของ¬ไทย. สืบค้น 30 เมษายน 2561 จาก http://www.thailandtourismcouncil.org/wp-content/uploads/2017/07/TCT_confidence_file_th_2017-03-30_14-21-59.pdf
สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์. 2561. เครือข่ายสังคมออนไลน์ : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูดผู้บริโภคในยุคดิจิทัล. วารสารบริหารธรุ กิจเทคโนโลยีมหานคร. ฉบับที่ 15/2561. 21-36.
หิรัญรักษ์ จันทิมะ. 2559. อิทธิพลของนวัตกรรมการตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีต่อผลการดำเนินงานการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูทิคในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. ปีที่ 9. ฉบับที่ 1/ 2559. 195-208.
อัครนันท์ คิดสม. 2558. ตัวแปรกำหนดการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจขนาดเล็ก. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. ปีที่ 12. ฉบับที่ 1/ 2558. 37-53.
Francisco J. Mata, William L. Fuerst and Jay B. Barney. 1995. Information Technology and Sustained Competitive Advantage : A Resource-Based Analysis. MIS Quarterly. Vol.19. No.4. 487.
Franklyn Chukwunonso, Joshua O. Omoju, David Ikani & Mohammed B.Ribadu. 2011. Management of Information Technology for Competitive Advantage : A Sawy Study. Journal of Scientific Research. Vol. 1. No.2. 121-129.
Fred D. Davis, Richard P. Bagozzi and Paul R. Warshaw. 1989. “User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models, Management Science. Vol.35. No.8. 982‐1003.
G.Tomas M. Hult, Charles C. Snow and Destan Kandemir. (2003). The role of entrepreneurship in building cultural competitiveness in different organizational types. Journal of Management. Vol.29. No.3. 401-426.
Islam Mohamed Salim and Mohamed Sulaiman. 2011. Organizational Learning, Innovation and Performance: A Study of Malaysian Small and Medium Sized Enterprises. International Journal of Business and Management. Vol.6. No.12. 118-125.
Jane Tung. 2012. A Study of Product Innovation on Firm Performance. International Journal of Organizational Innovation (Online). Vol.4. No.3. 84-97.
J.S. Chen and H.T. Tsou. 2007. Information Technology Adoption for Service Innovation Practices and Competitive Advantage: The case of financial firms. An International Electronic Journal. Vol.12. No.3.
Marketing Oops. 2559. Hotels.com เผย 5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวไทย ในการจองที่พัก. สืบค้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 จาก https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/hotels-com-trend-travel-thai-consumer/
Max McKeown. 2008. The Truth About Innovation. London, Prentice Hall.
Michael E. Porter. 1990. The competitive advantage of nations. Harvard Business Review. Vol.68. 73-93.
Michael E. Porter. 2007. Technology and Competitive Advantage. The Journal of Business Strategy. Vol.5. No.3. 60-78.
Natthapat Wichianchai. 2559. การแข่งขันและการปฏิวัติเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโรงแรม. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 จาก https://techsauce.co/hardware/hotel-hospitality-industry-growth-technology-competition
Robert F. Hurley and G. Tomas M. Hult. 1998. Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination. Journal of Marketing, Vol.62. No.3. 42-54.
Rogers, E.M. 1995. Diffusion of Innovation. 4th ed. New York: Free Press.
S. Subba Rao and Glenn Metts. 2003. Electronic commerce development in small and medium sized enterprises; a stage model and its implications. Business Process Management Journal. Vol.9. No.1. 11-32.
Siriwan Khunjit. 2558. กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ (5 กลยุทย์). สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จาก http://khunjit.blogspot.com/2015/09/5.html
Zhaohui Zhu and Feng Huang. 2012. The Effect of R&D Investment on Firms' Financial Performance: Evidence from the Chinese Listed IT Firms. Modern Economy. Vol.3. No.8. 915-919.

Published

2020-03-26

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)