The creation and evaluation of the television program for promoting Buddhist monks’ health, “Song Thai Klai Rok”

Authors

  • Thitinan B. Common

Keywords:

Health Communication, Health Literacy, Media Production, Television Program, Buddhist Monks, Song Thai Klai Rok, The creation and evaluation of television program

Abstract

บทความวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์และประเมินผลรายการสงฆ์ไทยไกลโรค มีวัตถุประสงค์ใน
การถอดบทเรียนการทำงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแด่พระสงฆ์และฆราวาส ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนปัญญา “สงฆ์ไทยไกลโรค” สู่พระสงฆ์ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินเนื้อหาคุณภาพรายการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า รายการสงฆ์ไทยไกลโรคมีเนื้อหารายการที่ส่งเสริมสุขภาพทั้ง
แด่พระสงฆ์และฆราวาส ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่พระสงฆ์ก าลังเผชิญ และ
สะท้อนให้เห็นความสั มพั นธ์ของปัญหาที่มี ความเชื ่อมโยงกั บพฤติกรรมการใส่บาตรของฆราวาสญาติ
โยม เนื้อหารายการสื่อสารความรู้และแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ที่สามารถ
นำไปใช้ได้จริง สร้างผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม อย่างไรก็ตามพบว่า ในการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้ นยั งต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งแด่พระสงฆ์และ
ฆราวาส ด้านข้อเสนอแนะในการพัฒนาเนื้อหารายการสงฆ์ไกลโรคพบว่า ควรนำเนื้อหารายการมาทำ
ให้เป็นประเด็นย่อยและผลิตในรูปแบบคลิปสั้นความยาว 3 – 5 นาที เผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนในปัจจุบัน ควรมีการทำคำบรรยายใต้ภาพ
(Subtitle) จัดทำเสียงบรรยายภาพ AD (Audio description) และคำบรรยายเสียงแบบปิด CC (Closed
caption) เพื่อให้คนพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยินสามารถเข้าถึงเนื้อหาของรายการได้
รวมทั้งจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับสารได้ตรงตามวิถีวัฒนธรรมและภาษาที่มีความ
หลากหลายในสังคม

Downloads

Published

2021-06-18

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)