ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ยุวดี วรสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
  • เอก ชุณหชัชราชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Keywords:

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ, พฤติกรรมการใช้บริการ, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์, Service quality factor, Behavior factor, Airport Rail Link service in Bangkok

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางด้านคุณภาพบริการที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการใช้บริการที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์เรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า รายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ใช้บริการคนเดียว มีความถี่ในการมาใช้บริการน้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน มีระยะทางในการเดินทางมากกว่า 5 สถานี ใช้บริการในวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-18.00 น. มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางคือ ไปเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้ใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการมีทัศนคติเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ ความไว้วางใจ และการเข้าใจและรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


Factor of Service Quality and Passenger Behavior Effecting to Attitudes of Consumers in Bangkok Metropolitan.

The purpose of this research are 1) to study demographic factor affect to passenger’s attitude in Airport Rail Link service in Bangkok 2) to study service quality factor affect to passenger’s attitude in Airport Rail Link service in Bangkok and 3) to study passenger’s behavior factor affect to passenger’s attitude in Airport Rail Link service in Bangkok.The representative samples in this research were selected from 400 passengers Airport Rail Link service in Bangkok; The research tool is questionnaires The statistical analysis used to descriptive statistics percentage, frequency, mean and standard deviation and Multiple Linear Regression to test the hypothesis. The results showed that the majority of customers Airport Rail Link service in Bangkok was female age in between 21-30 years old, They’re employees working in private companies, bachelor degree graduated, average monthly income between Baht 10,001-20,000, Single status, mostly traveling alone, Frequency use the Rail Link service is below 5 times a month which more than 5 stations, from Monday-Friday time 3 pm. to 6 pm. aims of traveling is for sightseeing. The analysis of service quality factor found that most of the passenger opinion in service quality was at high level, the analysis of attitude of passengers found that most of the passenger opinion in attitude was at high level. From the hypothesis testing, the following results were revealed. 1) Attitude level of passengers who different in personal factors consist of age, education level, occupation, and income was significant. 2) The analysis of service quality factor consist of Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy found that most of the passenger opinion in service quality was significantly different 3) The passenger’s behavior factor in travels objective was significantly different.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)