อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรและความยุติธรรมขององค์กร ที่มีต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

  • นวลปรางค์ ภาคสาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • จันทนา แสนสุข สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Keywords:

บรรยากาศองค์กร, ความยุติธรรมขององค์กร, ประสิทธิผลในการทำงาน, Organizational Climate, Organization Justice, Effectiveness at Work

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบรรยากาศองค์กร ความยุติธรรมขององค์กร และประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ทดสอบอิทธิพลของบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3) ทดสอบอิทธิพลของความยุติธรรมขององค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 214 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความคิดเห็นของบรรยากาศองค์กร ความยุติธรรมขององค์กร และประสิทธิผลในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก บรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำงาน ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำงาน ความยุติธรรมขององค์กรพบว่าความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำงาน ส่วนความยุติธรรมด้านผลตอบแทนและความยุติธรรมด้านกระบวนการไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการทำงาน ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กร บรรยากาศขององค์กร และความยุติธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรอย่างสูงสุดต่อไป

 

The Influence of Organizational Climate and the Organization Justice on Job Effectiveness of Vocational Education Commission in Phra Nakhon Si Ayutthaya.

The purposes of this research were to; 1) Study the organizational climate and the organizational justice on job effectiveness of vocational education commission. 2) Determine the influencing of organizational climate on job effectiveness of vocational education commission. 3) Determine the influencing of organizational justice on job effectiveness of vocational education commission. Data was collect using questionnaires from 214 personals of vocational education commission in Phra Nakhon Si Ayutthaya. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis. The results of hypothesis testing found the opinions level toward the organizational climate, organizational justice and job effectiveness were at a high level. The organizational climate composed of organization structure and participation decision making were influenced to the job effectiveness. In organization communication was not influenced to the job effectiveness. The organizational justice found that interactional justice was influenced to the job effectiveness. In distributive justice and procedure justice were not influenced to the job effectiveness. The results of this research will be the way for vocational education commission administrator in Phra Nakhon Si Ayutthaya consider for organization restructuring the organizational climate and the organization for planning to improve the job effectiveness in the future.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)