ความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ชื่นสุมล บุนนาค สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Keywords:

ร้านค้าปลีกดั้งเดิม, ปัจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมและความพึงพอใจ, Service quality factor, Behavior factor, Airport Rail Link service in Bangkok

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1).ศึกษาความพึงพอใจในปัจ จัยทางการตลาดในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ได้แก่ สินค้า ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย พนักงานขาย บรรยากาศภายในร้านและการบริการ และเพื่อ 2).ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านค้าปลีกดั้งเดิม(โชวห่วย) โดยเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออก

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 161 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 และเพศหญิง 239 คนคิดเป็นร้อยละ 59.8 มีอายุอยู่ในช่วง 15-20 ปี มากที่สุดจำนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 โดยส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียนนักศึกษาจำนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และมีรายได้ตํ่ากว่า 7,000 บาท จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในเขตบึงกุ่มมากที่สุดจำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) มากที่สุดจำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 จะใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ใน 1 สัปดาห์ มากกว่า 6 ครั้ง มากที่สุดจำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และนิยมซื้อขนมคบเคี้ยวมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ตัวเองเป็นผู้ตัดสินใจในการใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) มากที่สุดจำนวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 เหตุผลที่เลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) นั้น จะพิจารณาที่ทำเลที่ตั้งของร้านใกล้ที่บ้านและที่ทำงานมากที่สุด จำนวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ตํ่ากว่า 100 บาท จำนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจัยทางตลาดในร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) ในด้านสินค้ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.7985 ถือว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศมีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาด เฉพาะแค่ทางด้านพนักงานขายเท่านั้น โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศชาย ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ไม่มีนัยสำคัญ อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในปัจจัยทางการตลาดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้าน ราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย และพนักงานขาย โดยมีช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ช่วงอายุที่ 15-20 ปี กับ 31-40 ปี คู่ที่2 คือ ช่วงอายุที่ 21-25 ปี กับ 31-40 ปี และ 41-50 ปี ส่วนด้านสินค้าและการบริการไม่มีผลต่ออายุที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 รายได้มีผลต่อความพึงพอใจปัจจัยทางการตลาดโดยเฉพาะในด้านราคา สถานที่ การส่งเสริมการขาย และพนักงานขาย โดยมีช่วงรายได้ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 มีรายได้น้อยกว่า 7,000 บาท กับ 17,001-22,000 บาท และ 22,001-30,000 บาท คู่ที่ 2 ได้แก่ 7,001-12,000 บาท กับ12,001-17,000 บาท และ 17,001-22,000 บาท ส่วนด้านสินค้าและการบริการไม่มีนัยสำคัญที่ 0.05

นอกจากนี้ เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม(โชวห่วย)ในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะด้านทำเลที่ตั้งของร้านที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชวห่วย) เฉพาะด้านราคาและการบริการ รวมถึงการเข้าถึงและความคุ้นเคยกับเจ้าของร้าน ขณะที่ด้านอื่นๆ ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง และภาพลักษณ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุ รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกดั้งเดิม(โชวห่วย) เฉพาะด้าน ราคา และ การเข้าถึง ทำเลที่ตั้งสถานที่ และความคุ้นเคยกับเจ้าของร้าน ขณะที่ด้านอื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์ การบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

 

The Satisfaction of Marketing Factors Effecting to Buying Behaviors of Consumers at Traditional Retailer Stores in Bangkok Metropolitan

The objectives of research were to (1) study the satisfaction of marketing factors at the traditional retailer stores i.e., product, price, place, promotion, people, physical evident and service; and then were to (2) study buying behaviors of consumers at the traditional retailer stores by using survey research which collected data with 400 consumers as samples in the Bangkok Metropolis, especially the eastern side of Bangkok. The research finding revealed that samples were 161 males (40.3%) and 239 females (59.8%). The most of age range in between 15-20 years old were 249 people (62.3%). The majority of samples were 273 students (68.3%) and 257 peoples (68.3%) had lowest income which was lower than 7,000 baht. The majority of respondents living in Bung Kum district were 119 people (29.8%) and the majority of them were 258 people (64.5%) choosing to buy products at the traditional retailer stores. There were 116 people (29.8%) likely to buy things at the traditional retailer stores more than 6 times per week and likely choose to buy snacks.

The majority of respondents 339 people (84.8%) made decision by themselves to buy things at the traditional retailer stores. There were 302 people (75.5%) indicated that location is the most important reason to buy things at the traditional retailer stores that closed to their houses and offices. Most of them 237 people (59.3%) had been spending at the traditional retailer stores lower than 100 baht. Product is one of marketing factors that consumers have most satisfied than other marketing factors which had the average means at 3.7985 that infer to very satisfy.

The hypothesis testing found that sex had effected to the satisfaction of marketing factors only people, the way in which female had more satisfied than male; but other marketing factors had no correlations. The different age had effected to the different marketing factors the way in which price, place, promotion and people. There were 2 pairs of different age ranges; the first pair was 15-20 years and 31-40 years, the second pair was 21-25 years and 31-40 years and 41-50 years. On the other hand, product and service had no correlations with age at the statistical significance of 0.05 levels. Income had effected to the satisfaction of marketing factors only price, place, promotion and people the way in which there were 2 pairs of different incomes such as the first pair was the lower of 7,000 baht and 17,001-22,000 baht and 22,001-30,000 baht. The second pair was 7,001-12,000 baht and 12,001-17,000 baht and 17,001-22,000 baht. The other factors i.e., product and service had no effected with income at the statistical significance of 0.05 levels.

Furthermore, sex had correlated with buying behaviors at the traditional retailer stores in Bangkok Metropolis, especially location which closed to their houses and offices. Age had correlated with buying behaviors at the traditional retailer stores particularly price and service including access and familiar; besides that location and image had no correlated with age. Income had correlated with buying behaviors at the traditional retailer stores only at price and access; location; besides that other factors i.e., image, service and familiar had no correlated with income at the statistical significance of 0.05 levels.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)