พัฒนาการแนวความคิดของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง ธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของ นักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Authors

  • คมปภพ ตรีรัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
  • เบญจ์ พรพลธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
  • พลศักดิ์ จิรไกรศิริ มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร
  • สมเจตน์ พันธุโฆษิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม

Keywords:

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน, พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไป, Risk Management Based on Code of Conduct Governance of the Listed Companies, Investment Behavior of Investors in the Stock Exchange of Thailand

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน คือ บทบาทของคณะกรรมการ การรายงานทางการเงิน การเปิดเผยสารสนเทศ บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามหลักการ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ พฤติกรรมลดทอน พฤติกรรมกดดัน พฤติกรรมขัดขวาง และพฤติกรรมป้องกัน (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การวิจัยใช้แนวทางเชิงปริมาณผสานคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก และแนวการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลสนับสนุน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ Canonical Correlation ในการทดสอบสมมุติฐาน และใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นแนวทางการสร้างตัวแบบสุดท้าย และมีประชากรศึกษาซึ่งเป็นนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1,863 คน

ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Canonical พบว่า การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเฉพาะด้านบทบาทของคณะกรรมการ บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปฏิบัติตามหลักการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะด้าน พฤติกรรมลดทอน พฤติกรรมกดดัน และพฤติกรรมป้องกัน อย่างมีนัยยะสาคัญ จากผลการศึกษาเบื้องต้นนาไปสู่การสร้างตัวแบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ คือ หากต้องการให้นักลงทุนทั่วไปแสดงออกถึงพฤติกรรมการลงทุนโดยเฉพาะด้าน พฤติกรรมลดทอน พฤติกรรมกดดัน และพฤติกรรมป้องกัน จาเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนเฉพาะด้านบทบาทของคณะกรรมการ บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปฏิบัติตามหลักการที่ดีและชัดเจน เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนสามารถบรรลุการดาเนินการได้อย่างดี


Conceptual Development of Risk Management Based on Code of Conduct Governance of the Listed Companies and Investment Behavior of Investors in the Stock Exchange of Thailand.

The purposes of this study were to 1) investigate the risk management based on corporate governance of the registered companies in terms of board of the committee’s roles, financial reporting, information technology disclosure, companies’ roles upon stakeholder, ethical guidelines, following principles, 2) examine the investment behaviors of investors in the Stock Exchange of Thailand such as attenuation, pressure, interruption, and prevention, 3) explore the relationship between risk management based on corporate governance of the registered companies and the investment behaviors of investors in the Stock Exchange of Thailand. Qualitative and quantitative methods were used in this study. One thousand eight hundred and sixty three investors in the Stock Exchange of Thailand were the population. The statistical analyses were Canonical Correlation and Path Analysis.

The results showed that: There was a significant relationship between the risk management based on corporate governance of the registered companies in terms of board of the committee’s roles, companies’ roles upon stakeholder, following principles and the investment behaviors of investors in the Stock Exchange of Thailand such as attenuation, pressure, interruption, and prevention. This approach led to the model of risk management based on corporate governance of the registered companies and the investment behaviors of investors in the Stock Exchange of Thailand. It was found that if the investment behaviors of investors in the Stock Exchange of Thailand such as attenuation, pressure, interruption, and prevention would be to happen, it was necessary to have risk management based on corporate governance of the registered companies in terms of board of the committee’s roles, companies’s roles upon stakeholder and following principles.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)